Natalija Ratko

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio  bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštesnįjį išsilavinimą iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos  tvarkymą;

5.3. mokėti dirbti kompiuteriu „ Microsoft Office“ programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programa „LABBIS IV“, „ĮSKAITA“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pildo depozitinės sąskaitos, biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų kasos knygas, siekiant užtikrinti kasoje esančių lėšų saugumą;

6.2. laiku pateikia kasos pajamų ir išlaidų orderius Turto valdymo skyriaus vedėjui arba vyriausiajam specialistui, siekiant patikrinti kasoje esančius pinigų likučius;

6.3. seka nuteistųjų ir suimtųjų paleidimą į laisvę, užsako bilietus iki artimiausios gyvenamosios vietos ir išmoka jiems priklausančius pinigus;

6.4. užpajamuoja nuteistųjų (suimtųjų) gautas pinigines bei materialines vertybes, siekiant užtikrinti pinigų panaudojimą pagal paskirtį ir materialinių vertybių saugumą;

6.5. keičia nuteistiesiems ar suimtiesiems priklausančią užsienio valiutą į eurus pagal tos dienos valiutos kursą, siekiant užtikrinti jų panaudojimą bei įrašymą į depozitines korteles;

6.6. apskaito pagal kiekvieną suimtąjį ir nuteistąjį pagal jų korteles gautas sumas į banko depozitinę sąskaitą ir kasą (skirstant pagal įplaukas ir išlaidas), užtikrinant jų tikslingą panaudojimą;

6.7. sudaro depozitinių lėšų kasos ir banko sąskaitos mėnesio registrus, užtikrinant savalaikį duomenų pateikimą sudarant finansinę atskaitomybę;

6.8. teikia raštu informaciją apie nuteistųjų ir suimtųjų lėšų likučius, remiantis nuteistųjų  ir suimtųjų prašymais;

6.9. rengia pranešimus nuteistiesiems ir suimtiesiems apie gautas pinigines lėšas į jų asmeninę sąskaitą ir įteikia Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininkams;

6.10 atsako už kasoje esančias pinigines ir kitas materialines vertybes ir tikslų kasos operacijų vykdymą, siekiant išvengti grobstymų;

6.11. tvarko užbalansinės sąskaitos apskaitą, siekiant užtikrinti materialinių vertybių ir numeruotų blankų išsaugojimą;

6.12. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių  uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 15:11