Jadvyga Macijauskaitė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrųjų (neįslaptintų) ir įslaptintų dokumentų valdymą;

3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis, mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją;

3.5. atrinktas pretendentas eiti šias pareigas turės teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ir (ar) susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ .

                       

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

4. Siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų valdymą, šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko siunčiamą tarnybiniu paštu ir bendrąją korespondenciją: rūšiuoja, Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) registruoja, pildo registrus (jeigu siunčiama registruotu laišku), ženklina vokus ir išsiunčia DVS priemonėmis, elektroniniu paštu, faksu arba paštu;

4.2. tvarko gaunamą įslaptintą korespondenciją: registruoja gautas siuntas, pildo gautų siuntų sąrašus ir grąžina siuntėjui, patikrina pakuotes (vokus) dėl galimų pažeidimų ir tinkamo įforminimo, įslaptintus dokumentus registruoja ir pateikia įstaigos vadovybei ar vykdytojams nustatyta tvarka;

4.3. tvarko siunčiamą įslaptintą korespondenciją: registruoja siunčiamus dokumentus, parengia siuntas (vidinius ir išorinius apsauginius vokus), jas registruoja, pildo siuntų sąrašus;

4.4. tvarko Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – Lukiškių TI-K) direktoriaus leidžiamus įslaptintus teisės aktus: registruoja, pasirašytinai supažindina vykdytojus, žymi pakeitimus ir negaliojimus;

4.5. tvarko įstaigoje gaunamus įslaptintus teisės aktus;

4.6. registruoja įslaptintus informacinius vidaus dokumentus;

4.7. konsultuoja įstaigos darbuotojus, kad įstaigos siunčiami dokumentai atitiktų dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

4.8. konsultuoja įstaigos darbuotojus, kad įstaigoje registruojami, siunčiami įslaptinti teisės aktai, dokumentai atitiktų įslaptintų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;

4.9. tvarko Veiklos organizavimo skyriaus įslaptintų dokumentų, kuriuos registruoja ir saugo, bylas;

4.10. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, užtikrindamas, kad teisės aktų nustatyta tvarka, būtų paliudytas Lukiškių TI-K sudarytų ir jo gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumas;

4.11. pildo ir laiku pateikia Turto valdymo skyriui Veiklos organizavimo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

4.12. siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jų ligos, atostogų ar komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas;

4.13. vykdo kitus skyriaus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ir patarėjo (dokumentų valdymo klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 11 d. 15:57