Jadvyga Macijauskaitė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

3.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrųjų (neįslaptintų) valdymą;

3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis, mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją.

                       

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) priemonėmis registruoja gautus suimtųjų ir nuteistųjų prašymus, skundus ir pasiūlymus, adresuotus įstaigos direktoriui, ir siunčia juos rezoliucijai užrašyti;

4.2. DVS priemonėmis registruoja iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kitų įstaigų ar institucijų persiunčiamus suimtųjų ir nuteistųjų prašymus, skundus ir pasiūlymus, adresuotus įstaigos direktoriui, kuriuos siunčia rezoliucijai užrašyti;

4.3. DVS priemonėmis registruoja siunčiamus atsakymus į suimtųjų ir nuteistųjų prašymus, skundus ir pasiūlymus, kuriuos persiunčia įteikimui ar išsiunčia paštu adresatui;

4.4. tvarko nuteistųjų siunčiamų į valstybės ar savivaldybių institucijas ir įstaigas, visuomenines organizacijas, tarptautines institucijas, laiškų apskaitą ir užtikrina jų išsiuntimą pagal nustatytus terminus;

4.5. registruoja ir su įstaigos direktoriaus rezoliucija perduoda vykdytojams gautus asmenų prašymus, skundus, pranešimus, registruoja jiems siunčiamus atsakymus pagal šį darbą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kad būtų įrodytas šių dokumentų buvimas įstaigos dokumentų apskaitos sistemoje bei užtikrinta jų paiešką;

4.6. DVS priemonėmis registruoja struktūrinių padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir rengia skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

4.7. DVS registruoja įstaigoje gaunamas sąskaitas-faktūras ir teikia jas struktūrinių padalinių vadovams pagal kompetenciją;

4.8. rengia išrašus iš DVS pildomų registrų;

4.9. tvarko priskirtas Veiklos organizavimo skyriaus bendrosios dokumentacijos bylas;

4.10. konsultuoja įstaigos darbuotojus, kad įstaigos siunčiami dokumentai atitiktų dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

4.11. siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jų ligos, atostogų ar komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas;

4.12. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir patarėjo (dokumentų valdymo klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 4 d. 09:25