Neringa Davidavičienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją;

3.3.  išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

3.4.  mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5.  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.6.  gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1.  nagrinėja gaunamus piliečių ir nuteistųjų atliekančių laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas piliečių ir nuteistųjų, teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą;

4.2.  nagrinėja gaunamus valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų raštus bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas tikslų reikiamos informacijos pateikimą ir bendradarbiavimą su kitomis institucijomis;

4.3.  renka ir persiunčia kitoms valstybės institucijoms prašomą dokumentinę medžiagą, susijusią nuteistųjų socialine reabilitacija ar reikalingą nuteistųjų teisių gynimui;

4.4.  dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

4.5.  teikia skyriaus viršininkui siūlymus nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.6.  dalyvauja rengiant teisės aktų projektus nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.7.  dirba individualų ir grupinį socialinės reabilitacijos darbą su Vilniaus pataisos namų ir Pusiaukelės namų poskyrio nuteistaisiais, priima juos asmeniniais klausimais;

4.8.  vykdo nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietos parengiamąjį darbą, siekiant efektyvesnio nuteistųjų integracijos į visuomenę proceso, atlieka teisės pažeidėjo rizikos veiksnių ir teisės pažeidėjo keliamos rizikos įvertinimą pagal OASys metodiką;

4.9.   rengia Vilniaus pataisos namų ir Pusiaukelės namų poskyrio nuteistųjų, socialinio tyrimo išvadas bei esant būtinumui rašo jų charakteristikas: dėl malonės, pasibaigus bausmės laikui ir tas, kurių reikalauja tesės aktai, institucijos ar fiziniai asmenys;

4.10.   dalyvauja organizuojant Vilniaus pataisos namų ir Pusiaukelės namų poskyrio nuteistiesiems kultūrinius, religinius, sporto ir kitus renginius, skatina nuteistųjų užimtumą;

4.11.   įgyvendina Vilniaus pataisos namuose vykdomus projektus;

4.12.   užtikrina projektų įgyvendinimą (administravimą), pagal pasirašytų sutarčių sąlygas;

4.13.   yra atsakingas už skyriui aktualios informacijos, kuri yra talpinama įstaigos tinklalapyje pateikimą tinklapį tvarkančiam darbuotojui;

4.14.   pataisos namų teritorijoje lydi interesantus, atvykusius nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.15.   vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės, skyriaus viršininko ir vyriausiojo specialisto pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 __________________________

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 15 d. 09:29