Karolina Malikėnienė (duomenų apsaugos pareigūnas)

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

1.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybos santykius ir pataisos pareigūnų tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

1.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

1.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir realizuoti informaciją, rengti analitinę medžiagą;

1.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

1.7. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakyme Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas.

1.8. atitikti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“, nustatytus II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. nedelsiant informuoja pataisos namų budintį padėjėją ir SVS viršininką (jo pavaduotoją) apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

2.2. siūlo SVS viršininkui arba SVS viršininko pavaduotojui konkrečias pataisos namų apsaugos ir įstaigoje laikomų asmenų įskaitos bei priežiūros organizavimo priemones;

2.3. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus;

2.4. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

2.5. tikrina įstaigoje laikomų asmenų gyvenamąsias, darbo ir kitas patalpas, pastebėjęs trūkumus teikia pasiūlymus SVS viršininkui arba SVS viršininko pavaduotojui, kaip juos pašalinti;

2.6. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir nuteistųjų (suimtųjų) prašymus, pareiškimus ir skundus;

2.7. atlieka tarnybinius patikrinimus;

2.8. rengia su SVS veikla susijusių pataisos namų direktoriaus įsakymų projektus;

2.9. pastebėjęs nuteistųjų (suimtųjų) elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimus tinkamai surašo tarnybinius pranešimus;

2.10. tvarko SVS dokumentaciją;

2.11. vykdo nuteistųjų (suimtųjų) įrašytų į ,,Linkusiųjų pabėgti“ bei ,,Linkusiųjų užpulti“ įskaitas apskaitą bei jų priežiūros kontrolę;

2.12. tikslina nuteistųjų (suimtųjų) priskirtų didelės rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti sąrašus;

2.13. tvarko kiekybinę ir personalinę nuteistųjų arešto bausme įskaitą, veikiančią ir archyvinę kartotekas;

2.14. teikia duomenis Informatikos ir ryšių departamentui, kuris tvarko Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinį registrą ir Arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų atpažinimo žymių žinybinį registrą;

2.15. įformina nuteistojo arešto bausme asmens įskaitos kortelę, duomenis įveda į informacinę sistemą KADIS (toliau – Informacinė sistema);

2.16. rengia Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų išrašus apie fizinį asmenį (jeigu tokių duomenų nėra naujai atvykusio nuteistojo arešto bausme asmens byloje ir tikslinant ankstesnių teistumų skaičių);

2.17. rengia pranešimus apie nuteistojo arešto bausme atvykimą (paleidimą) teismui, prokuratūrai ir artimiesiems;

2.18. pildo nuteistųjų arešto bausme kaitos ir jų asmens bylų apskaitos žurnalą, duomenis apie nuteistųjų kaitą įveda į informacinę sistemą;

2.19. tikrina arešto bausmę atliekančių nuteistųjų laikymo sąlygas ir kontroliuoja jų elgesį. Apie pastebėtus trūkumus informuoja SVS viršininką ar jo pavaduotoją;

2.20. organizuoja kamerų, kuriose asmenys atlieka arešto bausmę, techninių apžiūrų atlikimą;

2.21. užtikrina asmenų, kurie atlieka arešto bausmę, apsipirkimą pataisos namų parduotuvėje;

2.22. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, direktoriaus budinčiojo padėjėjo nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

2.23. esant būtinumui panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

2.24. vykdo kitus, su SVS funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant statutinių įstaigos tikslų.

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 26 d. 16:31