Karolina Malikėnienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybos santykius ir pataisos pareigūnų tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

4.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir realizuoti informaciją, rengti analitinę medžiagą;

4.5. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.6. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. nedelsiant informuoja SVS vyriausiąjį specialistą (budinčiajai pamainai) ir SVS viršininką (jo pavaduotoją) apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

5.2. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus;

5.3. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

5.4. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė įstaigoje laikomiems asmenims pabėgti bei nustatyta tvarka jas tikrina;

5.5. siūlo SVS viršininkui arba SVS viršininko pavaduotojui konkrečias pataisos namų apsaugos ir įstaigoje laikomų asmenų priežiūros organizavimo priemones;

5.6. tikrina įstaigoje laikomų asmenų gyvenamąsias, darbo ir kitas patalpas, pastebėjęs trūkumus teikia pasiūlymus SVS viršininkui arba SVS viršininko pavaduotojui, kaip juos pašalinti;

5.7. atlieka pataisos namų teritorijų, nuteistųjų (suimtųjų), jų gyvenamųjų, darbo ir kitų patalpų kratas bei apžiūras;

5.8. pastebėjęs nuteistųjų (suimtųjų) elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimus tinkamai surašo tarnybinius pranešimus;

5.9. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir nuteistųjų (suimtųjų) prašymus, pareiškimus ir skundus;

5.10. atlieka tarnybinius patikrinimus;

5.11. rengia su SVS veikla susijusių pataisos namų direktoriaus įsakymų projektus;

5.12. tvarko SVS dokumentaciją;

5.13. dalyvauja skaičiuotėse ir patikrinimuose;

5.14. rengia Priežiūros paros žiniaraščių projektus;

5.15. kiekvieną mėnesį rengia Vilniaus pataisos namų pareigūnų darbo grafiko projektą;

5.16. supažindina nuteistuosius, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos arba be palydos, su jiems taikomais režimo reikalavimais bei vykdo jų priežiūros kontrolę;

5.17. organizuoja nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos, tikslinius patikrinimus jų darbo, mokymosi ar kitose buvimo vietose. Apie patikrinimų metu nustatytus trūkumus nedelsiant informuoja SVS viršininką ar jo pavaduotoją;

5.18. tikrina pataisos namų parduotuvėje esančių prekių asortimentą;

5.19. nustato įstaigoje laikomų asmenų neblaivumą (girtumą) arba apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų;

5.20. atlieka netikėtas įeinančių į įstaigą (išeinančių iš jos) asmenų apžiūras ir jų daiktų patikrinimus;

5.21. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, SVS vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

5.22. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

5.23. esant būtinumui, panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

5.24. vykdo kitus, su SVS funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų. 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 19 d. 16:41