Svajonė Mečkauskienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti pradinį išsilavinimą;

3.2. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą;

3.3. teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pasitikrinęs sveikatą;

3.4. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1.valo paskirtą pataisos namų plotą;

4.2. valo dulkes nuo palangių bei baldų;

4.3. valo  (plauna) langus;

4.4. surenka šiukšles iš jam priskirto ploto ir išneša jas į  pataisos namų teritorijoje esantį konteinerį;

4.5. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 6 d. 16:23