Edmund Machrov

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3.2. žinoti materialinių vertybių pajamavimo, priėmimo bei išdavimo tvarką, saugomų materialinių vertybių paskirtį;

3.3. mokėti dirbti kompiuterinėmis apskaitos programomis, kaupti, sisteminti informaciją;

3.4. žinoti sandėlių ūkio organizavimo reikalavimus;

3.5. žinoti vidaus tvarkos, darbo ir priešgaisrinės saugos, elektros saugos taisykles;

3.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. vykdo nuteistiesiems išduodamų prekių apskaitą ir užsakymą pagal poreikį;

4.2. priima kokybiškas prekes į sandėlius, užtikrina tinkamą sandėliavimą;

4.3. pagal pateiktus prašymus arba reikalavimus vykdo prekių išdavimą iš sandėlių;

4.4. teikia nustatytu laiku ir forma materialinių vertybių judėjimo ataskaitas;

4.5. vykdo sandėliams priskirto inventoriaus ir įrengimų apskaitą, užtikrina tinkamą jų eksploataciją;

4.6. organizuoja ir kontroliuoja sandėlių patalpų valymą, laikantis higienos reikalavimų;

4.7. aprūpina sandėlių darbuotojus tvarkingomis darbo priemonėmis;

4.8. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl sandėlių darbo gerinimo;

4.9. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 15:40