Edmund Machrov

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3.2. žinoti materialinių vertybių pajamavimo, priėmimo bei išdavimo tvarką, saugomų materialinių vertybių paskirtį;

3.3. mokėti dirbti kompiuterinėmis apskaitos programomis, kaupti, sisteminti informaciją;

3.4. žinoti sandėlių ūkio organizavimo reikalavimus;

3.5. žinoti vidaus tvarkos, darbo ir priešgaisrinės saugos, elektros saugos taisykles;

3.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. vykdo nuteistiesiems išduodamų prekių apskaitą ir užsakymą pagal poreikį;

4.2. priima kokybiškas prekes į sandėlius, užtikrina tinkamą sandėliavimą;

4.3. pagal pateiktus prašymus arba reikalavimus vykdo prekių išdavimą iš sandėlių;

4.4. teikia nustatytu laiku ir forma materialinių vertybių judėjimo ataskaitas;

4.5. vykdo sandėliams priskirto inventoriaus ir įrengimų apskaitą, užtikrina tinkamą jų eksploataciją;

4.6. organizuoja ir kontroliuoja sandėlių patalpų valymą, laikantis higienos reikalavimų;

4.7. aprūpina sandėlių darbuotojus tvarkingomis darbo priemonėmis;

4.8. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl sandėlių darbo gerinimo;

4.9. užtikrina ir organizuoja nuteistųjų salės, skalbyklos, dušinės, kirpyklos, drabužių ir remonto dirbtuvių aprūpinimą medžiagomis, reikalingomis šių objektų darbinės funkcijoms;

4.10. atlieka patalynės, aprangos, higienos priemonių ir kitų materialinių buitinių reikmenų užsakymus, užtikrinant teisės aktais nustatytas materialinio aprūpinimo normas;

4.11. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 4 d. 11:55