Daiva Brundytė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos specifiką, viešąjį administravimą, dokumentų, elektroninių dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą. Dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą;

3.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

3.5. savarankiškai planuoti, organizuoti darbo veiklą.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia bei organizuoja Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus, vykdo jų kontrolę;

4.2. ruošia nuteistųjų ūkinio aptarnavimo brigados priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo įsakymus;

4.3. ruošia ir pildo nuteistųjų parduotuvės lankymo grafiką, nuteistųjų, dirbančių ūkiniame aptarnavime, darbo laiko grafiką;

4.4. rengia ir pildo nuteistųjų, dirbančių ūkiniame aptarnavime, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

4.5. esant poreikiui teikia Resocializacijos skyriui nuteistųjų laisvų darbo etatų sąrašą, vykdo jų kontrolę;

4.6. rengia aktus, protokolus, pažymas, tarnybinius pranešimus, susijusius su Skyriaus veikla;

4.7. organizuoja automobilių privalomąjį ir savanorišką civilinės atsakomybės draudimą;

4.8. išrašo ir registruoja automobilių kelionės lapus;

4.9. tikrina automobilių ridą ir kuro sunaudojimą;

4.10. kiekvieno mėnesio pabaigoje teikia buhalterijai duomenis apie kuro sunaudojimą;

4.11. tvarko automobilių eksploatacijos apskaitos dokumentaciją, kontroliuoja kelialapių pildymą;

4.12. organizuoja, atlieka Mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams nesudaroma Viešojo pirkimo komisija;

4.13. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 15 d. 08:52