Stanislav Moroz

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti vidurinį išsilavinimą;

3.2. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą;

3.3. turėti B ir C vairuotojo kategorijos pažymėjimą;

3.4. turėti sveikatos patikrinimo pažymėjimą;

3.5. žinoti automobilio priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, mazgų sandarą ir veikimą, gedimų požymius ir priežastis, jų įtaką saugiam eismui, techninio aptarnavimo periodiškumą ir darbų atlikimo nuoseklumą, automobilių techninio eksploatavimo taisykles;

3.6. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. saugiai ir laiku pristato keleivius arba krovinį į nustatytą vietą;

4.2. išvykstant į reisą, patikrina automobilio techninę būklę;

4.3. vykdo degalų nurašymą pagal galiojančias normas;

4.4. tinkamai pildo ir laiku gražina pasirašytus kelionės lapus;

4.5. vykdo jam priskirtų autotransporto priemonių smulkų remontą ir paruošimą techninei apžiūrai;

4.6. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 15:33