Marija Dikteriova

 

SPECIALIAJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            3.1. turėti aukštesnįjį medicininį išsilavinimą ir galiojančią licenciją sutiekiančią teisę verstis klinikos laboranto praktika;

            3.2. mokėti kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

            4.1. laiku ir kokybiškai atlieka gydytojų paskirtus tyrimus;

            4.2. konsultuoja nuteistuosius prieš tyrimus;

            4.3. laiku ir kokybiškai tvarko nustatytos apimties medicininę dokumentaciją;

            4.4. veda reagentų, medicininių prekių apskaitą;

            4.5. užtikrina tinkamą instrumentų įrangos eksploataciją, saugojimą, vykdo aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, užtikrindamas priešepidemines priemones įstaigoje;

            4.6. renka, saugo ir priduoda medicinines atliekas į saugyklą;

            4.7.vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo nurodymus, siekdamas užtikrinti Sveikatos priežiūros skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 16:34