Teresa Išutina

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

            Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            5.1. būti baigusiam slaugos studijas, turėti bendruomenės slaugytojo specializaciją ir galiojančia licenciją užsiimti specializuota slaugos praktika;

            5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymais, kitais sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais įstatymais ir teisės aktais, taip pat su dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimais;

5.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

          Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

            6.1. teikia bendrąją ir specializuotą slaugą, gydymo ir diagnostines procedūras, pirmąją medicinos pagalbą, užtikrindamas savalaikį ir kokybišką medicininių paslaugų suteikimą;

            6.2. konsultuoja nuteistuosius sveikatos saugojimo klausimais;

            6.3. užtikrina tinkamą paskirtų vaistų vartojimą, paaiškina vaistų poreikį sveikatai, galimas šalutines reakcijas ir dokumentuoja atliktą darbą, užtikrindamas gydymo tęstinumą;

            6.4. pildo paraiškas medikamentams ir medicininėms prekėms gauti, veda medikamentų ir medicininių prekių apskaitą, atsako už jų saugojimą ir nurašymą;

            6.5. įvertina pagaminto maisto kokybę, uždrausdamas išduoti nekokybišką maistą;

            6.6. kontroliuoja higienos priemonių asortimentą įstaigos parduotuvėje;

            6.7. izoliuoja sergančius užkrečiamomis ligomis nuteistuosius, laikosi aseptikos ir antiseptikos reikalavimų, užtikrindamas įstaigoje priešepidemines priemones;

6.8. dalyvauja seminaruose, mokymuose, konferencijose, kuriose nagrinėjamos sveikatos priežiūros klausimai, užtikrindamas profesinės kvalifikacijos tobulinimą;

            6.9. užtikrina tinkamą instrumentų esančių procedūriniame kabinete eksploataciją, naudojimą, saugojimą;

            6.10. prižiūri odontologijos kabinetą, sterilizuoja medicininius instrumentus, užtikrindamas jų sanitarinę priešepideminę būklę;

            6.11. užtikrina dezinfekcinės kameros darbą, atlieka einamąją ir galutinę dezinfekciją tikrina įstaigos objektų sanitarinę būklę, užtikrindamas priešepidemines priemones įstaigoje;

            6.12. renka, saugo, veda apskaitą ir priduoda medicinines atliekas utilizacijai;

            6.13. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio įstaigos direktoriaus pavedimus ar Sveikatos priežiūros tarnybos vedėjo nurodymus, siekdamas užtikrinti Sveikatos priežiūros tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 16:01