Vida Gutmanienė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

           Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            5.1. turėti aukštąjį universitetinį medicinos krypties išsilavinimą ir galiojančią licenziją, suteikiančią teisę verstis šeimos gydytojo praktika;

            5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymais, kitais sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais įstatymais ir teisės aktais;

5.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

           Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

            6.1. teikia būtinąją medicinos pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka;

            6.2. diagnozuoja ligas,gydo nuteistuosius žymi tyrimų, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus medicinos dokumentuose, užtikrindamas nuteistųjų sveikatą gerinančias paslaugas;

            6.3. dalyvauja konferencijose, seminaruose, pasitarimuose nagrinėjančiuose sveikatos priežiūros klausimus, užtikrindamas profesinės kvalifikacijos tobulinimą;

            6.4. konsultuojasi su atitinkamu specialistu, nukreipia nuteistuosius stacionariniam gydymui, užtikrindamas gydymo tęstinumą;

            6.5. konsultuoja nuteistuosius sveikos gyvensenos ir higienos klausimais;

            6.6. izoliuoja sergančius užkrečiamomis ligomis nuteistuosius, laikosi aseptikos ir antiseptikos reikalavimų, užtikrindamas įstaigoje priešepidemines priemones;

            6.7. renka, saugo ir teikia reikiamus duomenis teisės aktų nustatyta tvarka;

            6.8. bendradarbiauja su kitais darbuotojais, atliekančiais pirminę asmens sveikatos priežiūrą;

            6.9. teikia siūlymus Sveikatos priežiūros tarnybos vedėjui dėl darbo sąlygų gerinimo, pacientų tyrimo, gydymo ir profilaktikos gerinimo

            6.10. įvertina pagaminto maisto kokybę, uždrausdamas išduoti nekokybišką mastą;

            6.11. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio įstaigos direktoriaus pavedimus ar Sveikatos priežiūros tarnybos vedėjo nurodymus, siekdamas užtikrinti Sveikatos priežiūros tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

            

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 08:35