Svetlana Glebova

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslo studijų srities medicinos krypties išsilavinimą ir licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją;

3.2. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:                                                                                                          4.1. pagal savo kompetenciją atlieka gydomąjį – profilaktinį darbą;

4.2.taiko praktikoje nustatytus diagnostikos, gydomuosius standartus ir medicinines technologijas diagnozei nustatyti;

4.3. pildo asmens sveikatos istorijas, reguliariai istorijose žymi duomenis apie pacientų sveikatos būklę ir paskirtą gydymą;

4.4. apžiūri SPS šeimos gydytojo rekomenduotus gydytojui psichiatrui konsultuoti pacientus ir iš anksto pas gydytoją psichiatrą į priėmimą užsirašiusius pacientus ne vėliau nei per 3 darbo dienas;

4.5. informuoja SPS vedėjo apie visas diagnostikos ir gydymo problemas, apie visus pacientų sveikatos būklės pasikeitimo atvejus;

4.6. vykdo dispanserinę ligonių priežiūrą, profilaktiniais tikslais;

4.7. tikrina kaip slaugos darbuotojai vykdo visus jo nurodymus;

4.8. rengia ir vykdo sveikatos mokymo ir ugdymo užsiėmimus slaugos personalui bei pacientams;

4.9. informuoja pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą, atsižvelgiant į paciento būklę, vadovaudamasis medicinos etikos reikalavimais;

4.10. neaiškiais atvejais suderina su SPS vedėju ir šeimos gydytoju paciento konsultavimą kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

4.11. domisi naujausiais medicinos mokslo pasiekimais, numato ir siūlo diegti įstaigoje efektyvias ir nustatyta tvarka patvirtintas gydymo bei slaugos metodikas;

4.12. dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, konsiliumuose;

4.13. palaiko pastovų ryšį su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis;

4.14. laiku ir kokybiškai parengia ir pateikia medicininius dokumentus sveikatos priežiūros įstaigoms, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

4.15. savo kompetencijos ribose teikia siūlymus SPS vedėjui dėl pacientų diagnostikos ir profilaktikos bei darbo sąlygų gerinimo;

4.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kalėjimų departamento direktoriaus ir Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymais jam pavestas funkcijas.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 15 d. 15:16