Alfredas Kuzmickis

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį medicinos krypties išsilavinimą ir galiojančią licenciją, suteikiančią teisę verstis bendrosios praktikos gydytojo odontologo praktika;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymais, kitais sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais įstatymais ir teisės aktais;

3.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. teikia būtinąją medicinos ir odontologinę pagalbą pagal bendrosios praktikos gydytojo odontologo kompetenciją, diagnozuoja ligas, gydo nuteistuosius, žymi nuteistųjų tyrimo, gydymo profilaktinio darbo rezultatus medicinos dokumentuose, užtikrindamas nuteistųjų sveikatą gerinančias paslaugas;

4.2. formuoja burnos higienos įgūdžius, organizuoja odontologinių ligų profilaktiką, moko nuteistuosius racionalios mitybos, užtikrindamas burnos ertmės organų ligų prevenciją;

4.3. teisingai ir racionaliai eksploatuoja odontologinio kabineto aparatūrą ir kitą įrangą pagal nuteistųjų teisės aktų odontologinių kabinetų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimus;

4.4. vykdo darbo rezultatų analizę, teikia informaciją apie odontologines paslaugas;

4.5. nukreipia, esant būtinumui, nuteistuosius stacionariniam gydymui, užtikrindamas gydymo tęstinumą;

4.6. uždraudžia lankytis kabinete pašaliniams asmenims, siekiant užtikrinti paciento ir medicinos personalo santykių konfidencialumą;

4.7. dalyvauja konferencijose, seminaruose, pasitarimuose sveikatos priežiūros klausimais, užtikrindamas profesinės kvalifikacijos tobulinimą;

4.8. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio įstaigos direktoriaus pavedimus, ar Sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo nurodymus, siekdamas užtikrinti Sveikatos priežiūros skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

4.9. bendradarbiauja su kitais Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojais, atliekančiais pirminę sveikatos priežiūrą, užtikrindamas kokybišką medicininių paslaugų suteikimą.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 15 d. 15:00