Roma Liubeckienė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. būti baigusiam pagrindines slaugos studijas, turėti bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją verstis bendrąja slaugos praktika;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymais, kitais sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais įstatymais ir teisės aktais, taip pat jų dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimais;

3.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

3.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. teikia pirmą ir skubią medicinos pagalbą, reaguoja į gyvybei pavojingas organizmo būkles, laiku ir tinkamai atlieka paskirtas gydymo ir diagnostines procedūras,dokumentuoja atliktą užtikrindamas nuteistųjų sveikatos gerinančias paslaugas;

4.2. laiku ir tinkamai paduoda gydytojų paskirtus vaistus, įsitikina, kad nuteistasis laiku ir tinkamai juos vartotų, moka paaiškinti vaistų poreikį, galimą pašalinį poveikį,atlieka slaugos ir kitas asmens sveikatos priežiūros procedūras, užtikrindamas gydymo efektyvumą ir tęstinumą;

4.3. užtikrina tinkamą instrumentų, esančių procedūriniame ir odontologiniame kabinete eksploataciją, panaudojimą, saugojimą, vykdo aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, užtikrindamas priešepidemines priemones sveikatos priežiūros tarnyboje;

4.4. pateikia paraiškas vyresniajai slaugos administratorei dėl trūkstamų vaistų ir tvarsliavos;

4.7. laiku teikia informaciją kriminalinės žvalgybos skyriaus ir saugumo valdymo skyriaus darbuotojams apie tyčines bei smurtines traumas, kai pataisos namuose nėra gydytojų;

4.8. nesant gydytojų organizuoja būtinąją pagalbą, iškilus grėsmei gyvybei, lydi nuteistąjį konvojavimo metu į sveikatos priežiūros įstaigas;

4.9. dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, nagrinėjančiuose sveikatos priežiūros klausimus užtikrindamas profesinės kvalifikacijos tobulinimą;

4.10. nesant gydytojų, izoliuoja nuteistuosius, įtariamus sergant infekcinėmis ligomis, užtikrindamas įstaigoje priešepidemines priemones;

4.11. sterilizuoja medicininius instrumentus užtikrindamas jų sanitarinę priešepideminę būklę;

4.12. konsultuoja nuteistuosius sveikatos saugojimo klausimais, užtikrindamas savalaikį ir kokybišką medicininių paslaugų suteikimą;

4.13. saugo vaistus, tvarsliavą ir instrumentus pagal jų laikymo taisykles, galiojimo laiką bei veda medikamentų gavimo ir išdavimo vidinę apskaitą;

4.14. atlieka nuteistųjų skiepijimą nuo infekcinių ligų, užtikrindamas priešepidemines priemones;

4.15. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, įstaigos direktoriaus pavedimus, Sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo nurodymus, siekdamas užtikrinti Sveikatos priežiūros skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

4.16. renka, saugo medicinines atliekas, užtikrindamas priešepidemines priemones.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 16:03