Karolina Palionytė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1.  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1    turėti aukštąjį universitetinį psichologijos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.

1.2    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, krizių įveikos strategijas.    

1.3  gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti rekomendacijas, analitinio pobūdžio ataskaitas.

1.4  mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja nuteistųjų psichologinės pagalbos poreikio įgyvendinimą, siekdamas palaikyti pozityvius nuteistųjų tarpasmeninius santykius, atsižvelgiant į jų asmeninius psichosocialinius poreikius;

6.2. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso bei kitų su bausmių vykdymu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka rengia socialinio tyrimo išvadas, įvertina laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo riziką bei prognozuoja integracijos į visuomenę sėkmės tikimybę;

 6.3. atlieka nuteistojo asmenybės psichologinį įvertinimą, rezultatus įrašo individualaus darbo knygelėse, siekia užtikrinti nuteistųjų psichologinės pagalbos poreikių įgyvendinimą, atsižvelgiant į jų individualius asmenybės ir elgesio rizikos veiksnius;

6.4. vykdo psichologinių krizių, savižudybių ir tyčinio savęs žalojimo prevenciją, siekdamas laiku įvertinti suicidinių ketinimų riziką, suteikiant tinkamą psichologinę pagalbą bei vengiant savižudybių atvejų;

6.5. teikia savalaikes asmenines psichologines intervencijas, siekdamas padėti spręsti vidines psichologines problemas, formuoti tarpasmeninio bendravimo įgūdžius, konstruktyvius problemų bei krizinių situacijų įveikos būdus;

6.6. siekiant mažinti nusikalstamo elgesio recidyvo tikimybę vykdo elgesio keitimo programas tikslinėms nuteistųjų grupėms, siekdamas keisti neadaptyvaus elgesio modelius bei destruktyvias kognityvines schemas;

6.7. teikia rekomendacijas Tarnybos viršininkui, nustatant individualių pataisos ir socialinės reabilitacijos priemonių taikymo poreikį nuteistiesiems, skirstant nuteistuosius į būrius, kameras, perkeliant į kitas pataisos įstaigas, siekiant palengvinti nuteistųjų adaptaciją pataisos įstaigoje, jų socialinę reabilitaciją, priežiūrą ir saugumą;

6.8. lanko nuteistuosius, kuriems paskirtos nuobaudos, teikia jiems reikiamą psichologinę pagalbą, siekiant įvertinti nuteistųjų psichologinę būklę ir jos pokyčius;

6.9. siekiant tikslingo bei efektyvaus Tarnybos darbo organizavimo, teikia pasiūlymus Tarnybos viršininkui rengiant ketvirtinius darbo planus, planuoja tikslingas intervencines priemones, numato priemonių įgyvendinimo metodus, terminus;

6.10. motyvuoja nuteistuosius dalyvauti Tarnybos vykdomose elgesį keičiančiose programose, stebi nuteistųjų adaptacijos procesą, esant adaptaciniams sunkumams imasi veiksmų, siekia padėti spręsti nuteistiesiems problemas, kurios po laisvės atėmimo bausmės atlikimo gali būti susiję su jo nusikalstamo elgesio recidyvu;

6.11. apibendrina psichologinio darbo su nuteistaisiais rezultatus ir numato priemones šio darbo tobulinimui, siekia darbe su nuteistaisiais naudoti tik moksliniais tyrimais pagrįstas metodikas, nuolat kaupia mokslines ir profesines žinias;

6.12. kartą per ketvirtį teikia ataskaitas apie savo darbo rezultatus;

6.13 vykdo kitus, su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos viršininko ir įstaigos vadovybės pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 15 d. 09:26