Janina Stankevičienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos krypties išsilavinimą;

5.2. turėti galiojančią licenciją suteikiančią teisę verstis gydytojo dermatovenerologo praktika ir ne mažiau 2 metų praktinio darbo patirtį;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais sveikatinimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, sveikatos sistemos valstybinių valdymo subjektų tvarkomaisiais dokumentais, suėmimą ir bausmės vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais;

5.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir valdyti informaciją, rengti išvadas;

5.5. gebėti dirbti kompiuterinėmis ,,Microsoft Office“, ,,Microsoft Word‘‘ programomis.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo pirminę atvykusių asmenų apžiūrą;

6.2. kasdien vykdo ambulatorinį priėmimą asmenų, besikreipiančių specializuotos pagalbos, siekiant užtikrinti  paslaugų prieinamumą ir savalaikiškumą;

6.3. vykdo dispanserinę ligonių priežiūrą profilaktiniais tikslais;

6.4. vykdo skubių ir planinių ligonių hospitalizavimą pagal indikaciją, užtikrinant tinkamo lygio paslaugas;

6.5. užtikrina ligonių, sergančių parazitinėmis odos ligomis, izoliaciją, sanitarinį paruošimą ir gydymą prevencijos tikslais;

6.6. vykdo ligonių, išrašytų iš stacionaro, priežiūrą ir gydymo rekomendacijas, užtikrina paslaugų tęstinumą;

6.7. sistemingai vykdo suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos mokymą ir ugdymą sergamumo prevencijos tikslais;

6.8. tinkamai tvarko medicininę dokumentaciją pagal jos paskirtį;

6.9. palaiko ryšį su kitomis medicinos įstaigomis, apsikeičiant informacija ir užtikrinant dispanserinės priežiūros perimamumą;

6.10. periodiškai vykdo suimtųjų ir nuteistųjų profilaktinį ištyrimą dėl sifilio ir ŽIV infekcijos, užtikrinant sergamumo prevenciją;

6.11. vykdo budinčio medicinos personalo pareigas pagal darbo grafiką, užtikrinant paslaugų testinumą;

6.12. periodiškai pateikia darbo ataskaitą statistinės analizės tikslais;

6.13. esant būtinumui, SPS vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą medicinos darbuotoją ir atlieka kitas funkcijas pagal profesinę kompetenciją, užtikrinant paslaugų prieinamumą;

6.14. gauna medikamentus, medicininės paskirties reikmenis ir jais disponuoja, užtikrinant tinkamą paslaugų kokybę;

6.15. uždraudžia etapuoti asmenį, esant medicininėms indikacijoms;

6.16. nukreipia asmenį sanitariniam paruošimui, sergamumo prevencijos tikslais;

6.17. esant indikacijoms, vizuoja prašymus rekomenduojamiems medikamentams gauti per per siuntinių  perdavimo biurą, gydymo ir sveikatinimo tikslais, pacientui prašant;

6.18. išsiunčia paklausimus į kitas medicinos įstaigas;

6.19. parašo pranešimą apie medicininės priežiūros organizavimo iškilusias problemas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę;

6.20. uždraudžia lankytis darbo kabinete pašaliniams asmenims, užtikrinant paciento ir medicinos specialisto santykių konfidencialumą;

6.21. nutraukia gydymą pagal paciento reikalavimą, atžymint apie tai asmens sveikatos istorijoje ir pranešant SPS vedėjui, siekiant užtikrinti paciento teisę atsisakyti gydymo;

6.22. atleidžia nuo darbo dėl ligos, vadovaujantis laikino nedarbingumo kriterijais;

6.23. teikia pasiūlymus dėl darbo reorganizavimo tobulinant paslaugų kokybę;

6.24. įtarus ar nustačius infekcinį susirgimą pildo pranešimą ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos centrams;

6.25. praneša administracijai žodžiu arba raštu apie pacientų vidaus tvarkos taisyklių arba personalo darbo drausmės pažeidimą, siekiant savalaikių prevencinių priemonių;

6.26. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas tarnybos kuravimas, SPS vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

6.27. sistemingai ugdo profesinę kvalifikaciją specialiuose kursuose ir renginiuose.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 16:05