Stasė Rusakovienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimą;

5.2. turėti galiojančią licenciją, suteikiančią teisę verstis gydytojo akušerio ginekologo praktika ir ne mažiau 2 metų praktinio darbo patirtį;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais sveikatinimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, sveikatos sistemos valstybinių valdymo subjektų tvarkomaisiais dokumentais, suėmimą ir bausmių vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais;

5.4. mokėti kaupti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas;

5.5. gebėti dirbti kompiuterinėmis ,,Microsoft Office“, ,,Microsoft Word‘‘ programomis.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vadovaujantis medicinos ir higienos normų bei darbo saugos reikalavimais parengia kabinetą darbui, užtikrinant paslaugų kokybę;

6.2. planine tvarka ginekologiškai apžiūri visas naujai atvykusias moteris, profilaktiniais tikslais;

6.3. visoms moterims paima tyrimo medžiagą tepinėliams, patologijai nustatyti;

6.4. diagnozavus patologiją, užtikrina adekvatų gydymą ir dispanserinį sekimą;

6.5. vykdo nėščiųjų dispanserinę priežiūrą ir būsimųjų  gimdyvių apmokymą, saugant nėštumą ir vaisių;

6.6. vadovauja ir kontroliuoja slaugos personalo vykdančio moterų sveikatos priežiūrą darbui, bei užtikrinant paslaugų kokybę;

6.7. vykdo ligonių priėmimą pagal išankstinę registraciją, užtikrina paslaugų savalaikiškumą ir prieinamumą;

6.8.  tinkamai tvarko medicininę dokumentaciją pagal jos paskirtį;

6.9. laiku organizuoja konsultacinę pagalbą, sergamumo prevenciniais tikslais;

6.10. iš anksto praneša SPS vedėjui apie planuojamo gimdymo datą (prieš mėnesį), siekiant užtikrinti atsakingų skyrių pasirengimą;

6.11. pagal indikacijas taiko dietinį maitinimą;

6.12. vykdo ligonių, išrašytų iš stacionaro, priežiūros tęstinumą;

6.13. periodiškai pateikia SPS vedėjui darbo ataskaitą, statistinei analizei atlikti;

6.14. esant būtinumui, SPS vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą medicinos darbuotoją ir atlieka kitas funkcijas pagal profesinę kompetenciją, užtikrinant paslaugų prieinamumą ir testinumą;

6.15. komplektuoja medikamentus, medicininę įrangą, instrumentus ir jais disponuoja;

6.16. uždraudžia etapuoti asmenį dėl ligos, saugant nuo galimų komplikacijų;

6.17. nutraukia procedūras pagal paciento reikalavimus, atžymint apie tai asmens sveikatos istorijoje;

6.18. nukreipia asmenį sanitariniam paruošimui, prevenciniais tikslais;

6.19. esant indikacijoms, vizuoja prašymus rekomenduojamiems vaistams gauti gydymo ir sveikatingumo tikslais;

6.20. išsiunčia paklausimus į kitas medicinos įstaigas;

6.21. rašo pranešimus apie medicininės priežiūros organizavimo iškilusias problemas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę;

6.22. uždraudžia lankytis darbo kabinete pašaliniams asmenims, užtikrinant medicinos personalo ir paciento santykių konfidencialumą;

6.23. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas tarnybos kuravimas, SPS vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

6.24. sistemingai ugdyti kvalifikaciją specializuotuose kursuose ir renginiuose.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 16:10