Boris Momot

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų srities medicinos krypties išsilavinimą

5.2. turėti galiojančią licenciją suteikiančią teisę verstis gydytojo radiologo praktika ir ne mažiau 2 metų praktinio darbo patirtį;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais sveikatinimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, sveikatos sistemos valstybinių valdymo subjektų tvarkomaisiais dokumentais, suėmimą ir bausmės vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais;

5.4.gebėti dirbti kompiuterinėmis ,,Microsoft Office“, ,,Microsoft Word‘‘ programomis.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. laiku pasirengia veiklos su jonizuojančiais spinduliuotės šaltiniais licencijavimui ir periodiškam peratestavimui;

6.2. fluorografijos kabineto ir rentgenodiagnostinį darbą organizuoja ir vykdo, vadovaujantis medicinos, higienos normų bei radiacinės ir darbo saugos reikalavimais, tinkamai parenkant tyrimų apimtį ir standartus, užtikrinant teikiamų paslaugų  kokybę ir saugą;

6.3. atliktų tyrimų rezultatus aprašo asmens sveikatos istorijoje;

6.4. konsultuoja ligonius ir gydytojus, siekia racionaliai ir optimaliai taikyti rentgenodiagnostinį ištyrimą, užtikrinant paslaugų kokybę;

6.5. kontroliuoja ir vadovauja pavaldaus personalo darbui, užtikrinant paslaugų kokybę;

6.6. periodiškai pateikia darbo ataskaitą statistinei analizei atlikti;

6.7 užtikrina medicininės įrangos techninę priežiūrą ir periodinę patikrą, personalo ir pacientų saugos tikslais;

6.8. esant būtinumui, SPS vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą medicinos darbuotoją ir atlieka kitas funkcijas pagal profesinę kompetenciją, užtikrinant paslaugų prieinamumą;

6.9. disponuoja patikėtais resursais;

6.10. teikia  pasiūlymus dėl darbo reorganizavimo, tobulinant paslaugų kokybę;

6.11. uždraudžia lankytis darbo kabinete pašaliniams asmenims, užtikrinant paciento ir medicinos specialisto santykių konfidencialumo;

6.12. praneša administracijai arba atsakingiems pareigūnams dėl vidaus tvarkos reikalavimų ir darbo drausmės pažeidimų, siekiant savalaikių prevencinių priemonių;

6.13. teikia  pasiūlymus dėl pavaldžių darbuotojų paskatinimo ar nubaudimo;

6.14. įtarus ar nustačius infekcinį susirgimą pildo pranešimą ir teikia informaciją Vilniaus visuomenės sveikatos centrui;

6.15. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas tarnybos kuravimas, SPS vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

6.16. sistemingai ugdo kvalifikaciją specializuotuose kursuose ir renginiuose.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 16:17