Filimana Zubelienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti specialų vidurinį, aukštesnįjį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę verstis radiologo laboranto praktika ir ne mažiau 2 metų praktinio darbo patirtį;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais sveikatinimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, sveikatos sistemos valstybinių valdymo subjektų tvarkomaisiais dokumentais, suėmimą ir bausmės vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais;

5.3. gebėti dirbti kompiuterinėmis ,,Microsoft Office“, ,,Microsoft Word‘‘ programomis.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

6.1. darbą organizuoja ir vykdo vadovaujantis medicinos, higienos normų bei radiacinės ir darbo saugos reikalavimais, tyrimų standartais, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę ir saugą;

6.2. nuolat vykdo individualios jonizuojančios spinduliuotės dozimetrinės kontrolės reikalavimus asmeninei saugai užtikrinti;

6.3. pastoviai komplektuoja ir papildo rentgeno filmų ir reagentų atsargas, vykdant jų saugojimo, racionalaus panaudojimo, apskaitos reikalavimus ir realizavimo terminų kontrolę, siekiant užtikrinti paslaugų savalaikiškumą;

6.4. tinkamai tvarko medicininę dokumentaciją pagal jos paskirtį;

6.5. tinkamai tvarko ir saugo rentgeno archyvinę medžiagą;

6.6. uždraudžia lankytis kabinete pašaliniams asmenims, vykdant radiacinės saugos reikalavimus;

6.7. nevykdo gydytojo paskirtų fluorografinių tyrimų, jeigu pacientas atsisakė;

6.8. atsiradus ar įtarus techniniams gedimams, nedelsiant nutraukia darbą ir praneša SPS vedėjui;

6.9. pateikia rekomendacijas dėl darbo reorganizavimo, gerinant paslaugų kokybę;

6.10. darbe laikosi higienos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų;

6.11. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas tarnybos kuravimas, SPS vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

6.12. sistemingai ugdo kvalifikaciją specializuotuose kursuose ir renginiuose.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 16:33