Eleonora Mirzojan

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos krypties išsilavinimą;

5.2. turėti galiojančią licenciją suteikiančią teisę verstis šeimos gydytojo praktika ir ne mažiau 2 metų praktinio darbo patirtį;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais sveikatinimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, sveikatos sistemos valstybinių valdymo subjektų tvarkomaisiais dokumentais ir įkalinimo įstaigų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

5.4. gebėti dirbti kompiuterinėmis ,,Microsoft Office“, ,,Microsoft Word‘‘ programomis.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. kasdien vykdo pacientų priėmimą, užtikrina paslaugų prieinamumą ir savalaikiškumą;

6.2. vykdo dispanserinę ligonių priežiūrą, profilaktiniais tikslais;

6.3. kontroliuoja viduriniojo medicinos personalo darbą (vizitacijas, paskyrimų vykdymą ir t.t.), užtikrinant gydymo kokybę;

6.4. darbą organizuoja, siekiant tinkamai vykdyti medicinos ir higienos normų ir darbo saugos reikalavimus;

6.5. reguliariai komplektuoja ir pildo medikamentų, medicininės paskirties reikmenų atsargas, vykdant jų saugojimo, panaudojimo ir apskaitos reikalavimų bei realizavimo terminų kontrolę, užtikrinant racionalų resursų tvarkymą;

6.6. periodiškai pateikia darbo ataskaitą, statistinės analizės tikslais;

6.7. paruošia metinę ataskaitą pagal nustatytas formas, atsiskaitomybei užtikrinti;

6.8. vykdo sveikatos ugdymą ir mokymą sergamumo prevencijos tikslais;

6.9. esant būtinumui, SPS vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą medicinos darbuotoją ir atlieka      kitas funkcijas pagal profesinę kompetenciją, užtikrinant paslaugų prieinamumą;

6.10. teikia reikiamus duomenis Valstybės ir savivaldybių institucijoms įstatymų nustatyta tvarka;

6.11. tinkamai tvarko medicininę dokumentaciją pagal jos paskirtį;

6.12. vykdo ligonių išrašytų iš stacionaro, priežiūrą ir gydymo rekomendacijas užtikrinant paslaugų tęstinumą;

6.13. apie visus trūkumus informuoja  SPS vedėją arba jį pavaduojantį asmenį, siekiant savalaikių korekcijos veiksmų;

6.14. atlieka budinčio medicinos personalo pareigas pagal darbo grafiką, užtikrinant paslaugų tęstinumą;

6.15. pastoviai komplektuoja medikamentus bei medicininės paskirties reikmenis ir jais disponuoja, užtikrinant tinkamą paslaugų kokybę;

6.16. hospitalizuoja ligonį, esant indikacijoms, užtikrinant tinkamo lygio paslaugas;

6.17. uždraudžia etapavimą dėl ligos tikslu išvengti galimų sveikatos būklės komplikacijų;

6.18. vizuoja prašymus rekomenduojamiems vaistams gauti per siuntinių perdavimų biurą, gydymo ir sveikatinimo tikslais pacientui prašant;

6.19. siunčia paklausimus į kitas medicinos įstaigas, ligos anamnezei patikslinti;

6.20. praneša administracijai arba atsakingiems pareigūnams dėl vidaus tvarkos reikalavimų ir  darbo drausmės pažeidimų, siekiant savalaikių administracinių veiksmų;

6.21. uždraudžia lankytis darbo kabinete pašaliniams asmenims, užtikrinant paciento ir medicinos specialisto santykių konfidencialumo;

6.22. atleidžia nuo darbo dėl ligos, vadovaujantis laikino nedarbingumo kriterijais, užtikrinant tinkamą gydymo režimą;

6.23. praneša atsakingoms institucijoms apie įtariamą arba išaiškintą ūmią infekcinę ligą, apsinuodijimą toksinėmis medžiagomis ar vaistų šalutinį poveikį;

6.24. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas tarnybos kuravimas, SPS vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

6.25.sistemingai ugdyti kvalifikaciją specializuotuose kursuose ir renginiuose.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 08:05