Laimutė Kuokštienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos krypties išsilavinimą;

5.2. turėti galiojančią licenciją suteikiančią teisę verstis vidaus ligų gydytojo praktika ir ne mažiau 2 metų praktinio darbo patirtį;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais sveikatinimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, sveikatos sistemos valstybinių valdymo subjektų tvarkomaisiais dokumentais ir įkalinimo įstaigų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

5.4. gebėti dirbti kompiuterinėmis ,,Microsoft Office“, ,,Microsoft Word‘‘ programomis.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. kasdien vykdo pacientų priėmimą, užtikrina paslaugų prieinamumą ir savalaikiškumą;

6.2. vykdo dispanserinę ligonių priežiūrą, profilaktiniais tikslais;

6.3. kontroliuoja viduriniojo medicinos personalo darbą (vizitacijas, paskyrimų vykdymą ir t.t.), užtikrinant gydymo kokybę;

6.4. darbą organizuoja, siekiant tinkamai vykdyti medicinos ir higienos normų ir darbo saugos reikalavimus;

6.5. reguliariai komplektuoja ir pildo medikamentų, medicininės paskirties reikmenų atsargas, vykdant jų saugojimo, panaudojimo ir apskaitos reikalavimų bei realizavimo terminų kontrolę, užtikrinant racionalų resursų tvarkymą;

6.6. periodiškai pateikia darbo ataskaitą, statistinės analizės tikslais;

6.7. paruošia metinę ataskaitą pagal nustatytas formas, atsiskaitomybei užtikrinti;

6.8. vykdo sveikatos ugdymą ir mokymą sergamumo prevencijos tikslais;

6.9. esant būtinumui, SPS vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą medicinos darbuotoją ir atlieka kitas funkcijas pagal profesinę kompetenciją, užtikrinant paslaugų prieinamumą;                              

6.10. teikia reikiamus duomenis Valstybės ir savivaldybių institucijoms įstatymų nustatyta tvarka;

6.11. tinkamai tvarko medicininę dokumentaciją pagal jos paskirtį;

6.12. vykdo ligonių išrašytų iš stacionaro, priežiūrą ir gydymo rekomendacijas užtikrinant paslaugų tęstinumą;

6.13. apie visus trūkumus informuoja SPS vedėją arba jį pavaduojantį asmenį, siekiant savalaikių korekcijos veiksmų;

6.14. atlieka budinčio medicinos personalo pareigas pagal darbo grafiką, užtikrinant paslaugų tęstinumą;

6.15. pastoviai komplektuoja medikamentus bei medicininės paskirties reikmenis ir jais disponuoja, užtikrinant tinkamą paslaugų kokybę;

6.16. hospitalizuoja ligonį, esant indikacijoms, užtikrinant tinkamo lygio paslaugas;

6.17. uždraudžia etapavimą dėl ligos tikslu išvengti galimų sveikatos būklės komplikacijų;

6.18. vizuoja prašymus rekomenduojamiems vaistams gauti per siuntinių perdavimų biurą, gydymo ir sveikatinimo tikslais pacientui prašant;

6.19. siunčia paklausimus į kitas medicinos įstaigas, ligos anamnezei patikslinti;

6.20. praneša administracijai arba atsakingiems pareigūnams dėl vidaus tvarkos reikalavimų ir  darbo drausmės pažeidimų, siekiant savalaikių administracinių veiksmų;

6.21. uždraudžia lankytis darbo kabinete pašaliniams asmenims, užtikrinant paciento ir medicinos specialisto santykių konfidencialumo;

6.22. atleidžia nuo darbo dėl ligos, vadovaujantis laikino nedarbingumo kriterijais, užtikrinant tinkamą gydymo režimą;

6.23. praneša atsakingoms institucijoms apie įtariamą arba išaiškintą ūmią infekcinę ligą, apsinuodijimą toksinėmis medžiagomis ar vaistų šalutinį poveikį;

6.24. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas tarnybos kuravimas, SPS vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

6.25. sistemingai ugdo kvalifikaciją specializuotuose kursuose ir renginiuose.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 15:50