Gintautė Šyvienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, odontologojos krypties išsilavinimą;

5.2. turėti galiojančią licenciją suteikiančią teisę verstis gydytojo odontologo praktika ir ne mažiau 2 metų praktinio darbo patirtį;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais sveikatinimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, sveikatos sistemos valstybinių valdymo subjektų tvarkomaisiais dokumentais, suėmimą ir bausmės vykdymą  reglamentuojančiais teisės aktais;

5.4. gebėti dirbti kompiuterinėmis ,,Microsoft Office“, ,,Microsoft Word‘‘ programomis.

5.6. sistemingai ugdyti kvalifikaciją specializuotuose kursuose ir renginiuose.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. odontologijos kabineto darbą organizuoja ir vykdo vadovaujantis medicinos, higienos normų ir darbo saugos reikalavimais;

6.2. pastoviai komplektuoja ir papildo medikamentų, medicininio inventoriaus ir instrumentų atsargas, vykdant jų saugojimo, racionalaus panaudojimo, apsakitos reikalavimų ir realizavimo terminų kontrolę;

6.3. profilaktiškai apžiūri ligonius pagal poreikį vykdo planinę burnos ertmės sanaciją pacientams;

6.4. užtikrina odontologijos kabineto medicininės įrangos techninę priežiūrą ir periodinę patikrą, personalo ir pacientų saugos tikslais;

6.5. tinkamai tvarko medicinos dokumentaciją pagal jos paskirtį;

6.6. periodiškai ir laiku pateikia darbo ataskaitas, statistinei analizei atlikti;

6.7. uždraudžia lankytis kabinete pašaliniams asmenims, siekiant užtikrinti paciento ir medicinos personalo santykių konfidencialumą;

6.8. nutraukia procedūras pagal paciento reikalavimus, atžymint apie tai asmens sveikatos istorijoje;

6.9. pateikia pasiūlymus dėl darbo reorganizavimo ir naujų gydymo metodų įdiegimo, tobulinant paslaugų kokybę;

6.10. praneša administracijai žodžiu arba raštu apie pacientų vidaus tvarkos taisyklių arba personalo darbo drausmės pažeidimą, siekiant savalaikių prevencinių priemonių;

6.11. esant indikacijoms, nukreipia pacientą į Laisvės atėmimo vietų ligoninę ar kitas viešąsias gydymo įstaigas;

6.12 pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas tarnybos kuravimas, SPS vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

6.13.  sistemingai ugdo kvalifikaciją specializuotuose kursuose ir renginiuose.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 16:13