Danguolė Gražienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti specialųjį vidurinį įgytą iki 1995 metų, aukštesnįjį arba aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, slaugos krypties išsilavinimą;

5.2. turėti slaugytojo licenciją ir ne mažiau kaip 3 metų praktinio darbo patirtį;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais sveikatinimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, sveikatos sistemos valstybinių valdymo subjektų tvarkomaisiais dokumentais, suėmimą ir bausmės vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais;

5.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldaus personalo darbo veiklą;

5.5. gebėti dirbti kompiuterinėmis ,,Microsoft Office“, ,,Microsoft Word‘‘, ,,MS Excel‘‘, ,,Internet Explorer‘‘ programomis.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. kontroliuoja bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojų darbą;

6.2. materialiai atsako už SPS esantį inventorinį turtą, jo apskaitą, siekiant racionaliai disponuoti ir tvarkyti šiuos resursus;

6.3. kontroliuoja pavaldaus personalo pareigų ir funkcijų vykdymą bei darbo drausmę prevenciniais tikslais;

6.4. kontroliuoja ir koreguoja slaugos personalo disponuojamų medikamentų asortimentą ir sąnaudas, siekiant racionalaus panaudojimo ir lėšų ekonomijos;

6.5. kontroliuoja tvarsliavos ir medicininių instrumentų sterilizacijos kokybę ir savalaikiškumą;

6.6. organizuoja (pateikia įstaigos administracijai paraiškas) SPS aprūpinimą būtina medicinine aparatūra, instrumentais, medikamentais, tvarsliava, nustatytos formos apskaitos ir atsiskaitomybės dokumentacija, užtikrina būtiną jų atsargą;

6.7. bendradarbiauja su darbo saugos inspektoriumi, užtikrinant šio baro reikalavimus;

6.8. kas mėnesį parengia budėjimų ir darbo grafikus, užtikrinant SPS funkcijų kompleksiškumą ir tęstinumą;

6.9. kas mėnesį pateikia darbo laiko apskaitos žiniaraštį buhalterinės apskaitos skyriui;

6.10. kasmet pasirengia  inventorizacijai, esamų resursų apskaitai užtikrinti;

6.11. apie visus trūkumus informuoja SPS vedėją prevenciniais tikslais;

6.12. esant būtinumui, SPS vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą medicinos darbuotoją ir atlieka kitas funkcijas pagal profesinę kompetenciją, užtikrinant paslaugų prieinamumą ir tęstinumą;           6.13. teikia skubią medicinos pagalbą, tinkamai reaguoja į gyvybei pavojingą organizmo būklę savo kompetencijos ribose;

6.14. organizuoja SPS aprūpinimą valymo priemonėmis ir dezinfekcinėmis medžiagomis, kontroliuoja jų ekonomišką panaudojimą;

6.15. užtikrina medicininių atliekų tvarkymą bei apskaitą;

6.16. pareiškia žodžiu pastabą dėl pareigų vykdymo ir darbo drausmės, užtikrinant paslaugų kokybę;

6.17. tarpininkauja dėl pavaldaus personalo paskatinimo, nubaudimo, rotacijos ir pareigybių aprašymo koregavimo, užtikrinant tinkamą ir adekvatų administravimą;

6.18. slaugos darbuotojų tobulinimosi centrui pateikia paraiškas dėl bendrosios praktikos slaugytojų tobulinimosi bei kvalifikacijos kėlimo, kontroliuoja SPS darbuotojų licencijų galiojimo terminus bei savalaikį licencijų perregistravimą;

6.19. bendradarbiauja su įstaigos struktūriniais padaliniais, viešosiomis sveikatos priežiūros įstaigomis, priklausomybių ligų centrais ir kitomis institucijomis, užtikrinant tinkamą medicininių paslaugų teikimą suimtiesiems ir  nuteistiesiems;

6.20. vykdo pareigas pagal bendrosios praktikos ar bendruomenės slaugytojo pareigybių aprašymą.

6.21. pagal kompetenciją atstovauja Sveikatos priežiūros skyrių;

6.22. vykdo kitas SPS vedėjo pavestas teisėtas užduotis;

6.23. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas tarnybos kuravimas, SPS vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

6.24. sistemingai ugdyti profesinę kvalifikaciją specialiuose kursuose ir renginiuose.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 08:04