Julija Jegipceva

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti universitetinį psichologijos studijų krypties psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro išsilavinimą arba būti baigusiam vientisąsias universitetines psichologijos krypties studijas;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, krizių įveikos strategijas;

3.3. gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti rekomendacijas bei išvadas;

3.4. gebėti priimti tinkamą problemos sprendimo strategiją, paremtą profesiniu situacijos suvokimu bei savo pirminėmis kompetencijomis;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. atlieka nuteistojo asmenybės, jo psichikos procesų funkcionavimo bei sutrikimų diagnostinius tyrimus, interpretuoja jų rezultatus, pateikia Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse numatytas psichologines (socialinio tyrimo) išvadas;

4.2. atlieka nuteistųjų asmenybės psichologinius įvertinimus, jų rezultatus įrašo individualaus darbo knygelėse, individualiuose socialinės reabilitacijos planuose

4.3. įvertina nuteistųjų psichosocialinę padėtį, lavina jų adaptacinius ir socialinius įgūdžius, stebi bei vertina adaptacijos pataisos namuose procesą, vykdo neadaptyvios adaptacijos intervenciją;

4.4. atlieka nuteistųjų asmenybės poreikių bei rizikos pakartotinai nusikalsti vertinimus;

4.5. vykdo psichologinių krizių, savižudybių, savęs žalojimo, smurto plitimo prevenciją;

4.6. atlieka tarpininko funkciją konfliktinių situacijų tarp nuteistųjų bei įstaigos personalo metu;

4.7. esant poreikiui, teikia individualias psichologines konsultacijas įstaigos personalui;

4.8. bendradarbiauja su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis psichologinę pagalbą nuteistiesiems;

4.9. pagal poreikį organizuoja personalo mokymą psichikos sveikatos klausimais, siekdamas užtikrinti psichikos sveikatos prevenciją ir teigiamą įstaigos mikroklimatą;

4.10. organizuoja ir vykdo psicho-korekcines programas tikslinėms nuteistųjų grupėms, užtikrindamas grupinę psichologinę pagalbą nuteistiesiems, atsižvelgiant į jų poreikius;

4.11. užtikrina psichologinės apklausos metodo (Debriefing‘o) savalaikį vykdymą (nuteistiesiems ir/ar personalui) esant kriziniam įvykiui (šaunamojo ginklo panaudojimo, savižudybės, savęs žalojimo atvejai ir kt.);

4.12. tvarko dokumentus naudojant kompiuterinę dokumentų ir procesų valdymo programą DocLogix;

4.13. esant būtinumui (atostogų, ligos metu ir kita) pavaduoja kitą skyriaus psichologą.

4.14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės, skyriaus viršininko ir patarėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 27 d. 12:46