Dovilė Bajorūnaitė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ar lygiavertį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Psichologų etikos kodeksu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais laisvės atėmimo vietų veiklą, žinoti Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimus;

6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją bei rengti išvadas;

6.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.6. atitikti III skilties Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą,  pageidaujantiems  mokytis  vidaus  reikalų  profesinio  mokymo  įstaigose,  kitose  švietimo įstaigose  vidaus  reikalų  centrinės  įstaigos  vadovo  siuntimu,  bei  vidaus  tarnybos  sistemos pareigūnams  sąvade,  patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų  ministro  ir  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus

reikalavimus;

6.7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimo departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. nagrinėja ir analizuoja nuteistųjų, piliečių ir darbuotojų pareiškimus (prašymus), skundus ir pasiūlymus, užtikrindamas asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą;

7.2. pildo, kaupia, sistemina, saugo ir tvarko su Psichologinės tarnybos veikla susijusią dokumentaciją, užtikrinant teisės aktų esminių nuostatų įgyvendinimą;

7.3. atlieka naujai atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų pirminį psichologinį įvertinimą, siekiant išsiaiškinti galimus rizikos veiksnius, problemas bei supažindinti su psichologinės pagalbos galimybėmis įstaigoje;

7.4. pagal kompetenciją teikia psichologinę pagalbą ir bendradarbiaujant su kitais įstaigos administraciniais padaliniais, vykdo  psichologinių krizių laisvės atėmimo vietoje prevenciją, intervenciją ir postvenciją;

7.5. vykdo individualias psichologines konsultacijas suimtiesiems ir nuteistiesiems, siekiant padėti įveikti psichologines krizes, spręsti kylančias problemas, adaptuojantis tiek įkalinimo įstaigoje, tiek visuomenėje;

7.6. esant poreikiui, atlieka nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimą, siekiant užtikrinti tikslinių pataisos programų vykdymą;

7.7. veda paskaitas suimtiesiems  ir nuteistiesiems psichikos sveikatos klausimais, vykdant narkomanijos, alkoholizmo prevenciją bei švietimą aktualiomis bendravimo, krizinių situacijų, konstruktyvaus konfliktų sprendimo ir kt. temomis;

7.8. esant poreikiui konsultuoja dėl suimtųjų ir nuteistųjų paskyrimo į kameras ar perkėlimo iš kameros į kamerą, siekiant suimtųjų ir nuteistųjų krizinių situacijų prevencijos;

7.9. pagal kompetenciją, teikia rekomendacijas įstaigos darbuotojams dėl bendravimo su suimtaisiais ir nuteistaisiais, siekiant efektyvaus suimtųjų ir nuteistųjų adaptacijos proceso;

7.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis teisėsaugos institucijomis, siekiant tęstinumo, duomenų išsamumo ir objektyvumo;

7.11. esant poreikiui, konsultuoja įstaigos darbuotojus, siekiant užtikrinti psichologinę pagalbą krizinių išgyvenimų metu;

7.12. nesant kitų Psichologinės tarnybos specialistų, laikinai vykdo jų pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, užtikrindamas tinkamą tarnybos veiklą;

7.13. vykdo kitas teisės aktuose ir direktoriaus įsakymuose numatytas funkcijas, siekiant įgyvendinti psichologinės pagalbos prieinamumą tiek suimtiesiems, nuteistiesiems, tiek įstaigos darbuotojams.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 08:37