Jan Avtuch

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą;

3.2. turėti vidurinį išsilavinimą;

3.3. būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti;

3.4. savarankiškai planuoti savo darbinę veiklą;

3.5 žinoti materialinių vertybių pajamavimo, priėmimo bei išdavimo tvarką, saugomų materialinių vertybių paskirtį;

3.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis apskaitos programomis, kaupti, sisteminti informaciją;

3.7. žinoti sandėlių ūkio organizavimo reikalavimus;

3.8. gerai žinoti vidaus tvarkos, darbo ir priešgaisrinės saugos, elektros saugos taisykles.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. priima į sandėlį pajamavimui arba išduoda iš sandėlio uniforminę aprangą tik pagal nustatytas formas, nustatyta tvarka įforminant dokumentus;

4.2. užtikrina į sandėlį priimtų materialinių vertybių saugojimą;

4.3. užtikrina materialinių vertybių priėmimą į sandėlį tik įsitikimus jų kokybę ir kiekiu;

4.4. teikia nustatytu laiku ir forma materialinių vertybių judėjimo sandėlyje ataskaitas;

4.5. laikosi sandėliavimo patalpoms keliamų priešgaisrinės apsaugos bei sanitarinių reikalavimų;

4.6. laiku teikia informaciją bei rengia ataskaitas pagal savo veiklos sritį;

4.7. laiku vykdo gautus raštus ir pateikia informaciją apie jų įvykdymą;

4.8. teikia siūlymus apie sandėlyje pastebėtus darbo trūkumus ir siūlo būdus jiems šalinti;

4.9. nesant sandėlio vedėjo, vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

4.10. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl sandėlių darbo gerinimo;

4.11. teikia vadovybei pasiūlymus dėl pareigūnų aprūpinimo apranga, užtikrinant teisės aktuose nustatytų atitinkamų normų įgyvendinimą;

4.10. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 4 d. 11:49