Aleksandr Vojevodov

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

5.2. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.3. būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti;

5.4. išmanyti buhalterinės apskaitos pagrindus;

5.6. žinoti sanitarinius higieninius ir priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. priima į sandėlį materialines vertybes, buitines priemones, tvarko jų apskaitą, užtikrina tinkamą sandėliavimą, išdavimą pagal paskirtį, vykdant norminių aktų reikalavimus;

6.2. priima, saugo ir išduoda suimtųjų ir nuteistųjų asmens daiktus (kada jų asmeniniai daiktai priduodami į suimtųjų, nuteistųjų asmens daiktų sandėlį), vykdant reglamentuojančių aktų reikalavimus;

6.3. vykdo viso priskirto inventoriaus ir įrengimų apskaitą, užtikrina tinkamą jų eksploataciją, vykdant norminių aktų reikalavimus ir siekiant pratęsti inventoriaus ir įrengimų eksploatavimo laiką;

6.4. išduoda suimtiesiems ir nuteistiesiems minkštą bei kietą inventorių, aprangą, vykdant patvirtintų aktų reikalavimus;

6.5. išduoda pareigūnams tarnybinę uniformą, vykdant galiojančių normų reikalavimus;

6.6. prižiūri priešgaisrinę materialinių vertybių sandėlių būklę, kontroliuoja priešgaisrinį suimtųjų, nuteistųjų asmens daiktų sandėlio stovį, aprūpina tinkamomis priešgaisrinėmis priemonėmis, vykdant priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus;

6.7. organizuoja ekonominį elektros energijos ir vandens naudojimą, siekiant taupyti įstaigai skiriamas lėšas;

6.8. organizuoja sandėlių patalpų periodišką dezinfekciją, dezinsekciją ir deratizaciją,  siekiant užtikrinti higienos normų reikalavimus;

6.9. organizuoja ir kontroliuoja sandėlių patalpų tvarkymą, valymą, higieninių reikalavimų laikymąsi, aprūpina valymo inventoriumi, plovimo priemonėmis, siekiant užtikrinti higienos normų reikalavimus;

6.10. organizuoja suimtųjų, nuteistųjų asmens daiktų sandėlio patalpų tvarkymą ir valymą, siekiant palaikyti švarą ir tvarką minėtose patalpose;

6.11. aprūpina darbo vietas ir darbuotojus tvarkingomis ir saugiomis darbo priemonėmis, vykdant saugos darbe taisyklių reikalavimus;

6.12. kreipiasi į sandėlio vedėją, Turto valdymo skyriaus vedėją dėl darbo pagerinimo ir esamų trūkumų pašalinimo, siekiant užtikrinti tinkamą darbo užduočių vykdymą;

6.13. nepriima į sandėlį netinkamos kokybės materialinių vertybių, siekiant išvengti materialinių nuostolių;

6.14. išsiunčia suimtųjų (nuteistųjų) asmens daiktus į kitas įkalinimo įstaigas, jiems išvykus be daiktų, vykdant reglamentuojančių aktų reikalavimus;

6.15. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių  uždaviniais ir funkcijomis.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 15:34