Gintarė Butkevičienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį, išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos specifiką, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų organizavimą. Išmanyti ir mokėti taikyti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus;

3.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sutarčių projektus;

4.2. koordinuoja pasirašytų sutarčių vykdymą, veda sutarčių registrą;

4.3. dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos veikloje ir teikia jai pasiūlymus darbo klausimais;

4.4. protokoluoja Viešųjų pirkimų komisijos posėdžius;

4.5. organizuoja ir vykdo tinkamą Skyriaus dokumentų valdymą, užtikrina popierinių bei elektroninių dokumentų išsaugojimą ir prieinamumą;

4.6. pagal nustatytą tvarką vykdo pataisos namuose esančių parduotuvių bei valgyklų darbo kokybės patikrinimus;

4.8. nagrinėja nuteistųjų skundus, susijusius su Skyriaus darbu, bei rengia atsakymų projektus;

4.9. susirašinėja turto valdymo klausimais su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir kitomis įstaigomis;

4.10. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 4 d. 13:03