Gintarė Butkevičienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

5.2. būti pareigingam, darbščiam;

5.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti buhalterinės apskaitos pagrindus;

5.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.5. žinoti sanitarinius higieninius ir priešgaisrinės saugos reikalavimus;

5.6. teisės aktų nustatyta tvarka tinkamas pagal sveikatos būklę pasitikrinęs sveikatą ir išklausęs privalomojo higienos mokymo kursą;

5.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo maisto produktų, materialinių vertybių priėmimą į sandėlį, siekiant užtikrinti tinkamą maisto produktų sandėliavimą ir išdavimą;

6.2. priima, saugo ir išduoda suimtųjų ir nuteistųjų asmens daiktus (kada jų asmeniniai daiktai priduodami į suimtųjų, nuteistųjų asmens daiktų sandėlį), vykdant reglamentuojančių aktų reikalavimus;

6.3. išduoda pareigūnams tarnybinę uniformą, vykdant galiojančių normų reikalavimus;

6.4. kontroliuoja priešgaisrinį sandėlių stovį, vykdant priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus;

6.5. išduoda maisto produktus ir materialines vertybes iš sandėlių, vadovaujantis patvirtintais važtaraščiais arba reikalavimais;

6.6. tvarko priskirtų sandėliams inventoriaus ir įrengimų apskaitą ir priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą jų eksploataciją;

6.7. organizuoja ekonomišką elektros energijos naudojimą, siekiant taupyti įstaigai skiriamas lėšas;

6.8. organizuoja sandėlių ūkį, vadovaujantis saugos darbe taisyklių reikalavimais, instruktuoja darbuotojus saugos darbe klausimais, vykdant nelaimingų atsitikimų prevenciją;

6.9. organizuoja ir kontroliuoja sandėlių patalpų tvarkymą, valymą, higieninių reikalavimų vykdymą, aprūpina valymo inventoriumi, plovimo priemonėmis, siekiant užtikrinti higienos normų reikalavimus;

6.10. aprūpina sandėlių darbuotojus tvarkingomis ir saugiomis darbo priemonėmis, siekiant apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų;

6.11. ruošia sandėlių ataskaitas ir pateikia jas buhalteriams, vykdant norminių aktų reikalavimus;

6.12. kiekvieną dieną Turto valdymo skyriaus vedėjui teikia informaciją apie praėjusią dieną išduoto ir gauto maisto produktų kiekį, informuojant vadovybę apie maisto produktų likutį sandėliuose;

6.13. organizuoti sandėlių patalpų periodišką dezinfekciją, dezinsekciją ir deratizaciją, siekiant užtikrinti higienos normų reikalavimus;

6.14. nepriima į sandėlius netinkamos kokybės maisto produktų ir materialinių vertybių, siekiant išvengti materialinių nuostolių;

6.16. kreipiasi į Turto valdymo skyriaus vedėją, įstaigos vadovybę dėl esamų trūkumų pašalinimo, siekiant gerinti dirbančiųjų darbo sąlygas;

6.17. suveda sąskaitų-faktūrų duomenis į „Labis“ programą, užtikrinant materialinių vertybių apskaitą;

6.18. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 15:30