Lucija Dakševič

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

5.2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.3. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.4. būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1 organizuoja ir kontroliuoja tinkamą pastatų, įrengimų, inventoriaus ir baldų naudojimą, siekiant užtikrinti ilgalaikį pastatų, įrengimų, inventoriaus ir baldų eksploatavimą;

6.2. veda Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo patalpų, įrengimų, inventoriaus ir baldų apskaitą, vykdant norminių aktų reikalavimus;

6.3. aprūpina Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą įrengimais, inventoriumi, baldais ir kanceliarinėmis prekėmis, siekiant užtikrinti normalų įstaigos darbą;

6.4. organizuoja administracinių patalpų, teritorijos valymą ir šiukšlių išvežimą, siekiant palaikyti švarą įstaigos patalpose ir teritorijoje;

6.5. kontroliuoja įstaigos pastatų, patalpų, įrengimų, inventoriaus, baldų stovį ir, esant būtinumui, organizuoja jų remontą, siekiant taupyti įstaigai skiriamas lėšas;

6.6. tvarko antspaudų ir spaudų apskaitą, tikrina jų saugojimo būklę, surenka senus antspaudus ir spaudus bei rengia jų naikinimo aktus, vykdant norminių aktų reikalavimus;

6.7. reikalauja iš darbuotojų, atliekančių patalpų ir teritorijos valymą, vykdyti savo pareigas, nepažeidžiant priešgaisrinės ir žmonių saugos darbe reikalavimų, siekiant užtikrinti saugų jiems priskirtų darbų atlikimą;

6.8. reikalauja iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo darbuotojų reikiamos tvarkos patalpose, racionalios įrengimų, inventoriaus ir baldų eksploatacijos, siekiant palaikyti tvarką patalpose ir deramą įrengimų, inventoriaus ir baldų eksploatavimą;

6.9. organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose, vykdant norminių aktų reikalavimus;

6.10. organizuoja spausdintuvų, faksų, kopijuoklių kasečių pildymą ir atnaujinimą;

6.11. atlieka viešųjų pirkimų procedūras, užtikrinant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus;

6.12. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių  uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 15:12