Lucija Dakševič

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos specifiką, viešąjį administravimą, dokumentų, elektroninių dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą. Dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą;

3.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

3.5. savarankiškai planuoti, organizuoti darbo veiklą.

3.6 žinoti materialinių vertybių pajamavimo, priėmimo bei išdavimo tvarką, saugomų materialinių vertybių paskirtį;

3.7. žinoti vidaus tvarkos, darbo ir priešgaisrinės saugos, elektros saugos taisykles.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1 organizuoja ir kontroliuoja tinkamą pastatų, įrengimų, inventoriaus ir baldų naudojimą, siekiant užtikrinti ilgalaikį pastatų, įrengimų, inventoriaus ir baldų eksploatavimą;

4.2. vykdo Vilniaus pataisos namų (Rasų g.) patalpų, įrengimų, inventoriaus ir baldų apskaitą, vykdant norminių aktų reikalavimus;

4.3. aprūpina Vilniaus pataisos namus (Rasų g.) įrengimais, inventoriumi, baldais ir kanceliarinėmis prekėmis, siekiant užtikrinti normalų įstaigos darbą;

4.4. organizuoja administracinių patalpų, teritorijos valymą ir šiukšlių išvežimą, siekiant palaikyti švarą įstaigos patalpose ir teritorijoje;

4.5. kontroliuoja įstaigos pastatų, patalpų, įrengimų, inventoriaus, baldų stovį ir, esant būtinumui, organizuoja jų remontą, siekiant taupyti įstaigai skiriamas lėšas;

4.6. tvarko antspaudų ir spaudų apskaitą, tikrina jų saugojimo būklę, surenka senus antspaudus ir spaudus bei rengia jų naikinimo aktus, vykdant norminių aktų reikalavimus;

4.7. reikalauja iš darbuotojų, atliekančių patalpų ir teritorijos valymą, vykdyti savo pareigas, nepažeidžiant priešgaisrinės ir žmonių saugos darbe reikalavimų, siekiant užtikrinti saugų jiems priskirtų darbų atlikimą;

4.8. reikalauja iš Vilniaus pataisos namus (Rasų g.) darbuotojų reikiamos tvarkos patalpose, racionalios įrengimų, inventoriaus ir baldų eksploatacijos, siekiant palaikyti tvarką patalpose ir deramą įrengimų, inventoriaus ir baldų eksploatavimą;

4.9. organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose, vykdant norminių aktų reikalavimus;

4.10. organizuoja spausdintuvų, faksų, kopijuoklių kasečių pildymą ir atnaujinimą;

4.11. atlieka viešųjų pirkimų procedūras, užtikrinant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus;

4.12. pateikia Vilniaus pataisos namų ilgalaikio, trumpalaikio ir nematerialiojo turto, bei medžiagų ir žaliavų nurašymo komisijai dokumentus apie jam priskirto nusidėvėjusio, netinkamo tolimesniam naudojimui materialaus turto nurašymą;

4.13. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 20 d. 08:56