Onutė Ragauskienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vykdant viešuosius pirkimus;

4.3. turėti patirties vykdant pirkimus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis;

4.4. turėti patirties vykdant pirkimus per elektroninį Centrinės perkančios organizacijos (CPO) katalogą;

4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžeto planavimą, viešuosius pirkimus, valstybinių įstaigų ir valstybės įmonių administravimą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, materialinį aprūpinimą reglamentuojančiais teisės aktais ir kitais dokumentais;

4.6. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

4.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia pirkimo dokumentų bei kitų susijusių su vykdomais pirkimais dokumentų projektus, juos derina ir teikia tvirtinti nustatyta tvarka;

5.2. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, nagrinėja pateiktus tiekėjų pasiūlymus, paklausimus, prašymus, pretenzijas, teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai dėl dalyvių kvalifikacijos atitikties kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams, nagrinėja iš tiekėjų gautus pasiūlymus ar klausimus dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų

5.3. rengia tiekėjams pranešimų projektus dėl kvalifikacijos patikslinimo, pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo, pasiūlymų atmetimo, dėl laimėjusio pasiūlymo ir pirkimo sutarties sudarymo bei siunčia raštus;

5.4. sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus, palaiko ryšius su Viešųjų pirkimų tarnyba, rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai nustatytais terminais bei forma ataskaitas bei kitą prašomą informaciją;

5.5. siekiant tinkamai vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, rengia viešųjų pirkimų skelbimus, informacinius pranešimus, skelbimus dėl pirkimo dokumentų pakeitimų ir pirkimų nutraukimų, siunčia juos Viešųjų pirkimų tarnybai, leidiniui ,,Valstybės žinios“;

5.6. rengia ir derina viešųjų pirkimų sutarčių projektus ir organizuoja jų pasirašymus;

5.7. rengia ir pagal poreikį atnaujina Vilniaus pataisos namų (toliau - Vilniaus PN) supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, teisės aktų ir jų projektų;

5.8. organizuoja Vilniaus PN viešųjų pirkimų komisijos darbą: kviečia posėdžius, juos protokoluoja ir konsultuoja kitus struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų klausimais;

5.9. konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais viešųjų pirkimų organizatorius, koordinuoja jų darbą;

5.10. vykdo viešuosius pirkimus, atliekamus naudojant Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroninį katalogą;

5.11. vykdant prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, atlieka CVP IS administratoriaus funkcijas;

5.12. skelbia CVP IS biudžetiniais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę;

5.13. ruošia ir teikia skelbti Vilniaus PN internetiniame puslapyje medžiagą susijusią su viešaisiais pirkimais (viešųjų pirkimų planai, techninių specifikacijų projektai, pirkimų skelbimai, ataskaitos);

5.14. kaupia ir saugo visą susijusią su viešaisiais pirkimais (konkursų medžiagas, tiekėjų pasiūlymus, viešųjų pirkimų skelbimus, pirkimų procedūrų ataskaitas, ir kt.) dokumentaciją;

5.15. nagrinėja ir rengia atsakymus į suimtųjų (nuteistųjų) skundus, prašymus, pasiūlymus, užtikrinant reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

5.16. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 12 d. 16:04