Jonas Aleksas Kacilauskas

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ūkinės veiklos srityje ir patirties, vykdant viešuosius pirkimus;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžeto planavimą, viešuosius pirkimus, valstybinių įstaigų ir valstybės įmonių administravimą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, statybos, saugos darbe, transporto ir energetinio ūkio darbą ir materialinį aprūpinimą reglamentuojančiais teisės aktais ir kitais dokumentais.

4.4. gebėti koordinuoti administracinių padalinių darbą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.6. mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Microsoft Exsel kompiuterinėmis programomis.

4.7. Pretendentas, laimėjęs konkursą, turės teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ir (ar) susipažinti su įslaptinta informacija.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovauja skyriui, formuoja tikslus ir uždavinius, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, paskirsto ir vykdo pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą, kontroliuoja ir užtikrina skyriaus darbuotojų darbo drausmę ir skyriaus veiklos dokumentų tinkamą rengimą ir tvarkymą, atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų įgyvendinimą;

5.2. planuoja ir organizuoja įstaigos ekonominę – finansinę veiklą;

5.3. organizuoja efektyvų visų turto valdymo skyriaus darbuotojų darbą, siekiant užtikrinti operatyvų ir tikslų visų ūkinių finansinių operacijų buhalterinę apskaitą;

5.4. vizuoja PVM sąskaitas faktūras, įsakymus dėl darbuotojų pareiginės algos, premijų, priedų nustatymo, ir darbų bei paslaugų sutartis, siekiant išvengti sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ar kitų neteisėtų veikų;

5.5. organizuojair betarpiškai dalyvauja Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – Lukiškių TI-K) materialinių vertybių, pinigų ir atsiskaitymų inventorizacijose;

5.6. rengia pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus, užtikrinant tinkamą ir teisingą tarnautojų pareigų atlikimą;

5.7. dalyvauja įstaigos veiklos plano sudaryme, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

5.8. priima nuteistuosius asmeniniais klausimais, pagal savo kompetenciją nagrinėja nuteistųjų prašymus (pareiškimus), pasiūlymus ir skundus, siekiant sumažinti nuteistųjų skundų;

5.9. organizuoja Viešojo pirkimo konkursus, kainų apklausas maisto produktams, daržovėms, statybinėms medžiagoms pirkti, statybos remonto darbams ir inventoriui įsigyti, užtikrinant Viešųjų pirkimų įstatymo vykdymą;

5.10. užtikrina nuolatinį maisto produktų ir daržovių tiekimą, tinkamą jų laikymą ir perdirbimą, aprūpinant virtuvę maisto žaliavomis;

5.11. vykdo Lukiškių TI-K pastatų ir statinių priežiūrą, eksploataciją ir remontą, užtikrinant Lukiškių TI-K teritorijoje ir pastatuose įrengtų inžinerinių tinklų bei įrengimų funkcionavimą ir remontą;

5.12. aprūpina energetiniais resursais ir užtikrina jų panaudojimą, užtikrinant įstaigos tinkamą funkcionavimą;

5.13. aprūpina įstaigos pareigūnus tarnybine uniformine apranga, užtikrinant teisės aktuose nustatytų atitinkamų normų įgyvendinimą;

5.14. užtikrina suimtiesiems ir nuteistiesiems skirtos parduotuvės darbą, joje būtiną minimalų būtiniausių reikmenų ir maisto produktų asortimentą bei kontroliuoja kainas, kad jos neviršytų šalia įstaigos esančiose parduotuvėse šių prekių rinkos vidutinių kainų, siekiant užtikrinti laikomų įstaigoje asmenų teises;

5.15. kontroliuoja, kad laiku būtų paruoštos ataskaitos apie įstaigos aprūpinimą ir sunaudojimą maisto produktų, daržovių, energetinių resursų, statybinių medžiagų, aprangos ir kito inventoriaus, reikalingo normaliam darbui, užtikrinant įstaigos prioritetinių uždavinių nuoseklų įgyvendinimą;

5.16. nagrinėja suimtųjų ir nuteistųjų pareiškimus (prašymus), pasiūlymus ir skundus dėl jų komunalinio buitinio aptarnavimo bei materialinio aprūpinimo, užtikrinant laikomų įstaigoje asmenų teises ir nustatytas laikymo sąlygas;

5.17. organizuoja tarnybinių automobilių eksploatavimą ir remontą, vykdant reglamentuojančių teisės aktų, LTI-K tarnybinio transporto priemonių naudojimo taisyklių reikalavimus;

5.18. teikia pasiūlymus į Lukiškių TI-K pagrindinių priemonių planą bei rengia skyriaus darbo planus, taip pat ataskaitas apie jų vykdymą, analizuoja skyriaus darbo trūkumus, numato priemones jiems šalinti, siekiant užtikrinti įstaigos prioritetinių uždavinių nuoseklų įgyvendinimą;

5.19. perka tik tas medžiagas, žaliavas ir gaminius, kurių transportavimo, saugojimo ir naudojimo reikalavimai yra žinomi ir atitinka saugos darbe norminių aktų reikalavimus, užtikrinant teisės aktų reikalavimų vykdymą;

5.20. organizuoja sandėlių ūkio darbą, vadovaujantis saugos darbe norminių aktų reikalavimais, užtikrinant medžiagų, žaliavų ir gaminių saugojimą, vadovaujantis jų sandėliavimo reikalavimais;

5.21. kontroliuoja švaros, tvarkos palaikymą, sanitarinių higieninių reikalavimų vykdymą Lukiškių TI-K gyvenamosios zonos patalpose ir teritorijoje, užtikrinant laikomų įstaigoje asmenų nustatytas laikymo sąlygas;

5.22. pagal paskirtį naudoja skiriamas lėšas, techniką ir energetinius resursus, o atsiradus ekstremalioms situacijoms nutraukia pavojingų įrenginių darbą, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų;

5.23. vykdo instruktavimą Lukiškių TI-K darbuotojams darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos klausimais, suteikiant jiems reikiamas žinias, reikalingas saugiai atlikti jiems paskirtus darbus;

5.24. vykdo mokymą ir instruktavimą darbo saugos klausimais naujai priimtiems darbuotojams ir ūkio brigadoje dirbantiems asmenims, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir traumų;

5.25. organizuoja ir praveda viešųjų pirkimų konkursus, atrenkant mažiausias tiekimo kainas ir priimtiniausias sąlygas pasiūliusius tiekėjus;

5.26. teikia pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl lėšų, reikalingų suimtiesiems ir nuteistiesiems aprūpinti maisto produktais, minkštu ir kietu inventoriumi, užtikrinant racionalų lėšų panaudojimą bei skyriaus darbuotojų etatų poreikį ir darbo organizavimo tobulinimą;

5.27. teikia įstaigos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo arba tarnybinių nuobaudų skyrimo, užtikrinant tai reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

5.28. vykdo ir kitus įstaigos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Turto valdymo skyriaus veiklą, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 15:05