Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

 

Karolina Malikėnienė yra paskirta Vilniaus pataisos namų duomenų apsaugos pareigūnu. Pagrindinė Vilniaus pataisos namų duomenų apsaugos pareigūno paskirtis – užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarnybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų taikymą vilniaus pataisos namuose.

 

Duomenų subjektai gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį domenų apsaugos reglamentą.

 

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Karolina Malikėnienė

Rasų g. 8,  Vilnius

tel. +370 5  271 8665

 

 

Informacija atnaujinta 2018 m. gruodžio 27 d. 16:09