Konkursai ir atrankos

Skelbiama atranka

2020-01-08

Vilniaus pataisos namai skelbia atranką į laisvą Veikos organizavimo skyriaus psichologo (darbuotojams), dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę (pareigybės lygis A1, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 4,7-11,55, pareigybės aprašymas).

Specialieji reikalavimai:

- turėti universitetinį psichologijos studijų krypties psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro išsilavinimą arba būti baigusiam vientisąsias universitetines psichologijos krypties studijas;

- turėti ne mažiau kaip 1 metus psichologo darbo patirties;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais bausmių vykdymo sistemos veiklą bei dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimais;

- išmanyti sveiko ir sergančio žmogaus psichikos funkcionavimo dėsningumus, taip pat biologinių, socialinių ir psichologinių veiksnių sąveiką psichologinių sutrikimų atsiradime ir dinamikoje;

- mokėti naudoti psicho-diagnostinio tyrimo metodikas ir interpretuoti jų rezultatus, praktiškai konsultuoti interesantus gyvenimo sunkumų, psichologinių krizių, vidinių ir tarpasmeninių konfliktų atvejais;

- gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti rekomendacijas, išvadas bei analitinio pobūdžio ataskaitas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 21 d. (įskaitytinai) privalo įstaigai pateikti šiuos dokumentus:

- prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Vilniaus pataisos namų direktoriui;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas;

- gyvenimo aprašymą;

- užpildytą pretendento anketą;

- pretendento sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

Dokumentus galima teikti asmeniškai arba siųsti registruotu paštu Vilniaus pataisos namų Veiklos organizavimo skyriui.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. sausio 8 d. 15:49