Kontaktai

Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r., Lietuvos Respublika

Tel. +370 346 67 007

Faks. +370 346 56 313

El. paštas: pravieniskes@kalejimai.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama.

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Veiklos sritys

Pravieniškių 1-ojo kalėjimo veiklos kryptys:

- kardomosios priemonės - laisvės atėmimo bausmės asmenims, kuriems bausmė paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje vykdymas.

- nuteistųjų rengimas integracijai į visuomenę;

- šilumos energijos gamybos ir tiekimo Pravieniškių gyvenvietės vartotojams organizavimas;

 

Vykdydama kardomosios priemonės - laisvės atėmimo bausmės asmenims, kuriems bausmė paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje veiklą, įstaiga:

- užtikrina įstatymų nustatytą įstaigoje laikomų nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus;

- tvarko įstaigoje laikomų nuteistųjų įskaitą, organizuoja nuteistųjų priėmimą į įstaigą, siuntimą į kitas įstaigas ir paleidimą, atskirais atvejais pristato (konvojuoja) nuteistuosius į Laisvės atėmimo vietos ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;

- teisės aktų nustatyta tvarka tvarko laikomų nuteistųjų asmens duomenis, susijusius su kardomosios priemonės – laisvės atėmimo bausmės vykdymu;

- užtikrina įstaigoje laikomų nuteistųjų buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas;

- užtikrina įstaigoje laikomų nuteistųjų maitinimą ir materialinį aprūpinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas normas;

-  organizuoja įstaigoje laikomų nuteistųjų ir į įstaigą besikreipiančių asmenų priėmimą;

-  vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;

-  nustatyta tvarka įsigyja reikalingos įrangos, medžiagų ir kitų vertybių;

-  užtikrina tinkamą pastatų, statinių, inžinerinės ir kitos technikos eksploatavimą ir remontą;

-  teisės aktų nustatyta tvarka tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą, užtikrina, kad ištekliai būtų naudojami racionaliai ir taupiai;

- periodiškai analizuoja, prognozuoja ir planuoja įstaigos tarnybinę, ūkinę ir finansinę veiklą, kaupia statistinę ir kitą informaciją;

- teisės aktų nustatyta tvarka priima į tarnybą pareigūnus ir valstybės tarnautojus, sudaro darbo sutartis su darbuotojais, rūpinasi pareigūnų įvadiniu profesiniu ir fiziniu parengimu, dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimu, užtikrina jiems reikiamas darbo ir poilsio sąlygas;

- nustatyta tvarka ir laiku informuoja Kalėjimų departamentą apie kriminogeninės būklės pakitimus įstaigoje, teikia teisės aktų nustatytas statistikos ir kitas ataskaitas;

- nustatyta tvarka organizuoja įstaigos dokumentų valdymą;

- dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus kardomosios priemonės – bausmių vykdymo srityje;

- įstaigoje laikomus nuteistuosius registruoja pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, pristato juos į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kad būtų suteiktos ambulatorinės ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jei šios paslaugos negali būti suteiktos įstaigoje ar Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. Prireikus įstaigoje laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems suteikia pirmąją medicinos pagalbą.

- užtikrina higienos, sanitarinių ir priešepideminių reikalavimų ir priemonių vykdymą.

 

Įstaiga, rengdama nuteistuosius integracijai į visuomenę:

- Vykdo nuteistųjų socialinę reabilitaciją;

- Organizuoja nuteistųjų užimtumą darbu įstaigoje, taip pat nuteistųjų užimtumą darbu už įstaigos teritorijos ribų;

- Organizuoja įstaigoje laikomų nuteistųjų užimtumą naudinga bei tikslinga veikla, kartu su savivaldybe organizuoja nuteistųjų bendrąjį ugdymą, Vyriausybės nustatyta tvarka pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant nuteistųjų profesinį mokymą;

- skiria nuobaudas nuteistiesiems, nesilaikantiems įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų pareigų ir draudimų, skatina pavyzdingai besielgiančius nuteistuosius, vadovaudamiesi Bausmių vykdymo kodeksu.

 

Informacija atnaujinta 2023 m. sausio 4 d. 13:10