Ministrų priimti norminiai teisės aktai

 1. Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 416 „Dėl privalomojo sveikatos mokymo“ // Valstybės žinios, 2000, Nr. 66-1996.
 2. Teisingumo ministro 2000 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 174 „Dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų tarnybinės uniformos su pareiginių laipsnių ženklais ir simbolika pavyzdžių patvirtinimo” //  Valstybės žinios, 2000, Nr. 69-2061.
 3. Teisingumo ministro 2000 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 210 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų tarnybinės uniformos išdavimo normų bei dėvėjimo tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2000, Nr. 90-2815.
 4. Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 138 „Dėl Informacijos apie ekstremalias situacijas ir užkrečiamąsias ligas teikimo tvarkos“ // Valstybės žinios, 2001, Nr. 22-738.
 5. Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir teisingumo ministro 2001 m. kovo 5 d įsakymas Nr. 30/38 „Dėl Medicininės socialinės ekspertizės atlikimo asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, tvarkos“ // Valstybės žinios, 2001, Nr. 20-672.
 6. Sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro 2002 m. liepos 2 d įsakymas Nr. 343/191 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos pavaldžiose įstaigose laikomų asmenų profilaktinio tyrimo dėl pavojingų užkrečiamųjų ligų tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2002, Nr. 71-2992.
 7. Teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2002, Nr. 98 – 4385.
 8. Teisingumo ministro ir vidaus reikalų ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 101 / 1V – 119 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos (viešojo saugumo) dalinių ir policijos pasitelkimo saugoti kardomąją priemonę suėmimą vykdančias įstaigas, pataisos įstaigas bei areštines ir palaikyti jose tvarką, susidarius ypatingai situacijai, taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 40-1855.
 9. Teisingumo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. 118 / V – 234 „Dėl Priklausomybės ligomis sergančių nuteistųjų gydymo laisvės atėmimo vietose tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 39-1801.
 10. Teisingumo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. 119 / V – 235 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų etatų tipinių normatyvų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 39-1802.
 11. Teisingumo ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 122 „Dėl Įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 4-1893.
 12. Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V – 246 „Dėl Nuteistųjų invalidų, pensinio amžiaus ir ribotai pakaltinamų asmenų darbingumo įvertinimo tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 43-1984.
 13. Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V – 250 „Dėl Somatinių ligų sąrašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 47-2087.
 14. Teisingumo ministro 2003 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 182 „Dėl Areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 68-3095.
 15. Teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 76-3498.
 16. Teisingumo ministro 2004 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1R-27 „Dėl Narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės laisvės atėmimo vietose koncepcijos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 23-724.
 17. Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 22 d. Nr. įsakymas 1R-97 „Dėl Pasikeitimo informacija su savivaldybėmis apie asmenis, paleidžiamus iš laisvės atėmimo vietų, sergančius priklausomybės, infekcinėmis ligomis, tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios,2004, Nr. 70-2473.
 18. Teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 1R-139 „Dėl arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų, suimtųjų ir vaikų (kūdikių), esančių pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose, materialinio buitinio aprūpinimo normų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 93-3422.
 19. Teisingumo ministro ir Vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1R-240/1V-246 „Dėl Konvojavimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2005, Nr. 96-3613.
 20. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. 1V-291 „Dėl Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro įsteigimo bei jo nuostatų patvirtinimo“  // Valstybės žinios, 2005, Nr. 112-4114.
  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2008, Nr. 91-3648.

 21. Vidaus reikalų ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 1V-275 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos funkcionavimo metodinių praktinių rekomendacijų valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios teiks socialinės ir medicininės pagalbos priemonėse numatytas medicinines ir socialines paslaugas, patvirtinimo" // Valstybės žinios, 2006, Nr. 81-3223.
 22. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. V-171/1R-67 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos laisvės atėmimo vietose esantiems asmenims teikimo valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos nustatymo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 29-1155.
 23. Sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro 2009 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. V-195/1R-76 „Dėl Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų struktūros, etatų skaičiaus ir darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 34-1323
 24. Teisingumo ministro 2009 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1R-111 „Dėl teisingumo ministro 2003 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 86 "Dėl Pataisos įstaigos psichologinės tarnybos struktūros, veiklos principų ir formų patvirtinimo“ pakeitimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 40-1526
 25. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1R-7 „Dėl Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų pareigybių sąrašų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2010, Nr. 6-273.
 26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo” // Valstybės žinios, 2010, Nr. 41-1999.
 27. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1R-116 „Dėl Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose organizavimo taisyklių ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų kvalifikacijos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2010, Nr. 62-3072.
 28. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. liepos 26 d. įsakymas  Nr. 1R-160/1V-499 „Dėl Asmenų, priimamų į pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, specialaus tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2010, Nr. 91-4836.
 29. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1R-211/V-863/1V-612 „Dėl Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų taisyklių patvirtinimo ir asmenų, priimamų į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, bei šiose įstaigose tarnaujančių pareigūnų tinkamumo tarnybai sveikatos būklės reikalavimų nustatymo” // Valstybės žinios, 2010, Nr. 119-6066.
 30. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas  Nr. 1R-231 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės ir Pravieniškių gydymo ir pataisos namų reorganizavimo ir Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų, Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos ir Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų reorganizavimo” // Valstybės žinios, 2010, Nr. 127-6513.
 31. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" // Valstybės žinios, 2012, Nr. 27-1246.
 32. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 1R-154 „Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatų patvirtinimo" // Valstybės žinios, 2012, Nr. 65-3314.
 33. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 1R-159 „Dėl Socialinio tyrimo išvados formos ir Socialinio tyrimo išvados rengimo rekomendacijų patvirtinimo" // Valstybės žinios, 2012, Nr. 68-3500.
 34. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymas  Nr. 1R-199 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų tarnybinės uniformos su pareigūnų tarnybinių rangų ženklais ir simbolika pavyzdžių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2012. Nr. 89-4658.
 35. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2012. Nr. 27-1246.
 36. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 1R-48 "Dėl Pataisos pareigūnų, dėvinčių tarnybinę uniformą su rangų ženklais ir simbolika, pareigybių sąrašo, pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos su rangų ženklais ir simbolika pavyzdžių bei uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo ir pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos išdavimo normų patvirtinimo // Teisės aktų registras, 2015-02-26, Nr. 2015-02975.
 37. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 1R-68 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-331 „Dėl darbuotojų, kuriems taikomas Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 10 straipsnio 3 dalies ir 11 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos, pareigybių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios" // Teisės aktų registras, 2015-02-27, Nr. 2015-03085.
 38. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-75 „Dėl Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių ir pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo // Teisės aktų registras, 2015-02-27, Nr. 2015-03109.
 39. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 1R-229 „Dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1R-159 „Dėl Socialinio tyrimo išvados formos ir Socialinio tyrimo išvados rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo.“
 40. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 1R-232 „Dėl teisingumo ministro 2003 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 86 „Dėl Psichologinių tarnybų, veikiančių laisvės atėmimo vietose, darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
 41. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 1R-236 „Dėl teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1R-57 „Dėl Bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, ir pataisos pareigūnams patvirtinimo“ pakeitimo“.
 42. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 1R-237 „Dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1R-154 „Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
 43. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 1R-238 „Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
 44. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d įsakymas Nr. 1R-246 „Dėl Asmenų atrankos ir priėmimo į pataisos pareigūnų švietimo įstaigas tvarkos aprašo ir tipinės mokymo sutarties formos patvirtinimo“.
 45. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 1R-248 „Dėl teisingumo ministro 2003 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 182 „Dėl Areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
 46. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 1R-257 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1R-230 „Dėl Pažymų apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą suimtojo ar nuteistojo paleidimą į laisvę persiuntimo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
 47. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 1R-9 „Dėl pataisos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmenų, priimamų mokytis į pataisos pareigūnų švietimo įstaigas, taip pat asmenų, priimamų į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose ir šiose įstaigose tarnaujančių pataisos pareigūnų specializuotosios medicininės ekspertizės tvarkos nustatymo“ // Teisės aktų registras 2016-01-08, Nr. 461.
Informacija atnaujinta 2016 m. balandžio 5 d. 10:21

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos