Albina Patašovienė (atsakinga už nuteistųjų įskaitą)

 

2017 m. vasario 27 d. Nr. V-82

 

 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

          5.1. turėti vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
          5.2. gerai žinoti norminius dokumentus, reglamentuojančius įskaitos skyriaus darbą;
          5.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
          5.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
         
    
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. nuteistųjų asmens bylas laiko metalinėse spintose, sudėtas pagal registracijos numerius;
6.2. nuteistųjų asmens bylų išdavimą ir grąžinimą registruoja žurnale, pasirašant;
6.3. į bylas tvarkingai susiūna gautus dokumentus, juos sunumeruoja ir įtraukia į apyrašą;
6.4. susidėvėjus nuteistųjų asmens bylų viršeliams, juos pakeičia naujais;
6.5. tikrina, kad nuteistųjų asmens bylos viename tome nebūtų daugiau kaip 200 lapų, o šį skaičių viršijus, pradeda antrą tomą  ir t.t.;
6.6. iš 2-o sektoriaus Socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojų pasirašytinai priima nutarimus dėl nuteistųjų paskatinimo bei nubaudimo, juos suregistruoja ir susiūna į nuteistųjų asmens bylas;
6.7. pagal pateiktus sąrašus atrenka nuteistųjų asmens bylas;
6.8. atrenka ir paruošia pateikti nuteistųjų asmens bylas teismams;
6.9. pagal pateiktą sąrašą pateikia Lygtinio paleidimo komisijai nuteistųjų asmens bylas;
6.10. atskirai laiko, tvarko nuteistųjų asmens bylas esančių karantine, išsiųsti malonės prašymai,  kuriems suteikta teisė vykti be sargybos, kurie paskirti į drausmės grupę;
    6.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus viršininko pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 26 d. 10:55