Nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1R-57

 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS NUOSTATAI

  

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Lietuvos probacijos tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldi biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemones (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą), atliekant asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimą.

2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-2, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00084

 

3. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu: Lietuvos probacijos tarnyba. Tarnybos buveinės adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-174, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-23, i. k. 2019-08217

Nr. 1R-247, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-08-29, i. k. 2019-13682

  

4. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

5. Tarnybos savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

6. Tarnyba turi interneto svetainę, kurioje skelbiami planavimo dokumentai, vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

  

II SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Tarnybos veiklos tikslai:

7.1. probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymas;

7.2. asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimas.

8. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

8.1. planuoja ir vykdo probuojamųjų priežiūrą;

8.2. atlieka probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymo efektyvumo analizę ir teikia siūlymus Kalėjimų departamentui arba pagal kompetenciją priima sprendimus dėl šios veiklos optimizavimo;

8.3. teikia informaciją apie probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymo tvarką ir sąlygas, šias baudžiamosios atsakomybės priemones atliekančių asmenų teises ir pareigas;

8.4. taiko atkuriamojo pobūdžio priemones, siekdama sutaikyti probuojamąjį ir nukentėjusįjį ir atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą;

8.5. organizuoja ir vykdo probuojamųjų teisės pažeidimų prevenciją;

8.6. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekdama užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą;

8.7. koordinuoja asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, savanorių darbą su probuojamaisiais;

8.8. teisės aktų nustatyta tvarka kompensuoja asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, savanorių išlaidas, patirtas vykdant probaciją;

8.9. parenka nuteistiesiems viešųjų, neatlygintinų, nemokamų ar auklėjamojo pobūdžio darbų atlikimo vietą, o nuteistiesiems viešųjų darbų bausme – ir darbą;

8.10. kontroliuoja, kaip darbdavys laikosi Bausmių vykdymo kodekso nustatytų pareigų nuteistųjų, atliekančių viešųjų darbų bausmę, atžvilgiu;

8.11. kontroliuoja, kaip nuteistieji atlieka viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemones;

8.12. teikia policijai duomenis, reikalingus probuojamųjų, nuteistųjų viešųjų darbų, laisvės apribojimo bausme, kurių buvimo vieta nežinoma, paieškai vykdyti;

8.13. rengia ir teikia teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teikimus ir medžiagą;

8.14. atlieka nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą pagal Kalėjimų departamento aprobuotas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas;

8.15. atlieka kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus pagal teismo pavedimus;

8.16. teisės aktų nustatyta tvarka padeda laisvės atėmimo vietoms rengti socialinio tyrimo išvadas dėl nuteistųjų, kuriuos rengiamasi lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų;

8.17. dalyvauja planuojant ir organizuojant nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo ir resocializacijos priemonių nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, diegimą laisvės atėmimo vietų įstaigose ir vertinant jų veiksmingumą;

8.18. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir tvarko kaltinamųjų ir nuteistųjų asmens ir kitus informacinius duomenis, susijusius su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimu, probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymu;

8.19. atlieka Tarnybos personalo administravimo funkcijas;

8.20. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Tarnybos buhalterinę apskaitą, užtikrina, kad ištekliai būtų naudojami racionaliai ir taupiai;

8.21. teikia siūlymus Kalėjimų departamentui, taip pat savarankiškai rengia ir įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamus projektus bausmių vykdymo ir probacijos srityse;

8.22. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Tarnybos kompetencijai;

8.23. informuoja visuomenę apie Tarnybos veiklą;

8.24. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Tarnybos dokumentų valdymą;

8.25. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas. 

 

III SKYRIUS

TARNYBOS TEISĖS

  

9. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama savo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

9.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir dokumentus Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais;

9.2. sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

9.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdyti viešojo administravimo funkcijas;

9.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.10. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus tvirtinamu metiniu veiklos planu. Tarnybos metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje.

12. Tarnybos veikla reguliuojama Tarnybos direktoriaus įsakymais tvirtinamais darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, pataisos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais, kitais teisės aktais.

13. Tarnybai vadovauja direktorius, kuris yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento direktoriui ir atskaitingas teisingumo ministrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-2, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00084

 

14. Neteko galios nuo 2019-01-04.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-2, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00084

15. Kai nėra Tarnybos direktoriaus (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas arba Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Tarnybos, Kalėjimų departamento ar kitos jam pavaldžios įstaigos pataisos pareigūnas.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-2, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00084

 

16. Tarnybos direktorius:

16.1. sprendžia Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus ir atsako už Tarnybai nustatytų veiklos tikslų pasiekimą, veiklos planavimą ir organizavimą, funkcijų atlikimą;

16.2. atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

16.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad Tarnyboje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

16.4. kasmet teikia Kalėjimų departamentui Tarnybos metinę veiklos ataskaitą; teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Tarnybos veiklą;

16.5. spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus, kitus vidaus administravimo dokumentus;

16.6. pagal kompetenciją užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios Tarnybos vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

16.7. priima į pareigas ar atleidžia iš jų Tarnybos pataisos pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

16.8. atlieka kitas įstatymų, šių nuostatų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

 

V SKYRIUS

TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

17. Tarnybos finansų kontrolė atliekama Tarnybos direktoriaus tvirtinamų finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

18. Tarnybos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Tarnybos vidaus auditą atlieka Teisingumo ministerijosCentralizuotas vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Tarnybos veiklą taip pat prižiūri ir kontroliuoja kitos teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotos institucijos.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 ______________

 

Pakeitimai:

1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-132, 2018-07-19, paskelbta TAR 2018-07-20, i. k. 2018-12234

Dėl teisingumo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1R-57 „Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo“ pakeitimo

2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-147, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-13, i. k. 2018-13005

Dėl teisingumo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1R-57 „Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo“ pakeitimo

3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-2, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00084

Dėl teisingumo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1R-57 „Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo“ pakeitimo

4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-174, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-23, i. k. 2019-08217

Dėl teisingumo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1R-57 „Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo“ pakeitimo

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-247, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-08-29, i. k. 2019-13682

Dėl teisingumo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1R-57 „Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo“ pakeitimo

Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 5 d. 12:03

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2020 m. gruodis
 
P
A
T
K
P
Š
S
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Visi renginiai ir įvykiai

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos