Viešieji ir privatūs interesai

Atitikties pareigūnė Panevėžio pataisos namuose –  Ilona Kezulytė, Veiklos organizavimo skyriaus patarėja

El.p. ilona.kezulyte@panevezio pn.lt, tel. (8 45) 584 971

 

Siekdamas išvengti interesų konflikto atitikties pareigūnas privalo:

 

1. Rengti ir pagal poreikį atnaujinti įstaigos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą, su šiuo sąrašu pasirašytinai supažindinti visus deklaruojančiuosius bei teikti sąrašą skelbti įstaigos interneto svetainėje;

2. Pasirašytinai informuoti į pareigas priimamus (skiriamus) asmenis bei asmenis, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus kitais pagrindais, apie pareigą nustatyta tvarka ir terminais pateikti deklaraciją;

3. Perkeliamus į kitas pareigas pareigūnus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus papildomai instruktuoti dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto pagal Įstatymą;

4. Deklaruojančius asmenis pasirašytinai supažindinti su jiems taikytinais Įstatymo ribojimais atstovauti, priimti dovanas ar paslaugas, o valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis – su pareiga nedelsiant raštu informuoti apie priimtą pasiūlymą pereiti į kitą darbą;

5. Atlikti nuolatinę deklaruojančių asmenų privačių interesų deklaracijų teikimo ir jų turinio stebėseną;

6. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį atlikti nevadovaujančias pareigas einančių Įstaigos darbuotojų privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų ir deklaruojančių asmenų privačių interesų patikrinimus;

7. Deklaruojantiems asmenims teikti rašytines išankstines rekomendacijas, nuo kokių tarnybinių pareigų atlikimo jie privalo nusišalinti;

8. Deklaruojančių asmenų prašymu arba savo iniciatyva (iš privačių interesų deklaracijų turinio nustačius, kad asmeniui einant tarnybines pareigas gali kilti interesų konfliktas) teikti rekomendacijas dėl Įstatymo nuostatų laikymosi;

9. Rinkti ir analizuoti informaciją apie įstaigoje dirbančius asmenis, tarpusavyje susijusius artimais giminystės ar svainystės ryšiais;

10. Teikti informaciją Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai apie įstaigoje atliktus tyrimus ir priimtus sprendimus dėl tarnybinės etikos (elgesio) normų laikymosi ir Valstybės tarnautojų registrui apie asmenis, kurie įstaigos sprendimu yra patraukti tarnybinėn (drausminėn) atsakomybėn už tarnybinius nusižengimus, susijusius su Įstatymo reikalavimų pažeidimais;

11. Paaiškėjus, kad asmuo palieka darbą valstybinėje tarnyboje, iki darbo santykių pabaigos pateikti jam pasirašytinai išaiškinimą rašytu (atmintinę) apie Įstatyme įtvirtintus ribojimus sudaryti darbo sutartį, sandorius ar naudotis individualiomis lengvatomis ir vadinamąjį Atvėsimo laikotarpį.

12. Vertinti galimą viešųjų ir privačių interesų konflikto riziką valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui informavus apie priimtą pasiūlymą pereiti į kitą darbą, o nustačius, kad tas asmuo yra artimai tarnybos santykiais susijęs su būsimuoju darbdaviu, nedelsiant imtis priemonių interesų konflikto grėsmei pašalinti.

13. Vykdyti kitas su Įstatymo nuostatų laikymosi priežiūra ir kontrole, asmenų konsultavimo privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais susijusias funkcijas.

 

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

 

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 29 d. 08:57