Valstybės tarnautojų užduotys

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI

Vladislovas Navickas

Direktoriaus pavaduotojas

1. Koordinuoti pavaldžių įstaigos struktūrinių padalinių veiklą, vykdant Lukiškių tardymo izoliatoriaus- kalėjimo iškėlimo plano įgyvendinimą Panevėžio pataisos namuose.

2. Organizuoti ir koordinuoti dinaminės priežiūros modelio plėtrą įstaigoje.

3. Koordinuoti struktūrinių padalinių veiklą, pasirengiant numatytiems Bausmių vykdymo kodekso pakeitimams.

4. Imtis papildomų priemonių stabiliai kriminogeninei būklei įstaigoje užtikrinti.

5. Organizuoti ir koordinuoti nuteistųjų ir suimtųjų naujų resocializacijos formų įdiegimą įstaigoje.

 

Loreta Skrickienė

l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas

1. Užtikrinti dokumentų valdymo sistemos (DVS) diegimą ir plėtrą Panevėžio pataisos namuose.

2. Užtikrinti sklandžią Panevėžio pataisos namų struktūrinių pertvarkymų proceso eigą.

3. Pasikeitus teisiniam reglamentavimui ir įgyvendinus įstaigos struktūrinius pertvarkymus, užtikrinti tinkamą įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą įstaigoje.

4. Užtikrinti tinkamą Erasmus + programos projekto „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija“ įgyvendinimą.

5. Užtikrinti efektyvų įstaigos materialinių ir finansinių išteklių valdymą.

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIUS

Ilona Kezulytė

Patarėja

 

1. Užtikrinti sklandžią Panevėžio pataisos namų struktūrinių pertvarkymų proceso eigą.

2. Skatinti įstaigos darbuotojus kelti kvalifikaciją.

3. Vykdyti dinaminės priežiūros plėtrą Panevėžio pataisos namuose.

Vilma Čičirkienė

Patarėja

1. Organizuoti ir koordinuoti dokumentų valdymo sistemos (DVS) diegimą ir plėtrą Panevėžio pataisos namuose.

2. Pasikeitus teisiniam reglamentavimui ir įgyvendinus struktūrinius pertvarkymus, parengti vidaus darbo tvarką reguliuojančių teisės aktų pakeitimo projektus.

3. Atnaujinti įstaigos teikiamų administracinių paslaugų aprašymus ir juos nustatyta tvarka paskelbti Centralizuotoje viešųjų ir administracinių paslaugų informacinėje sistemoje.

4. Įgyvendinti teisės aktų reikalavimus asmens duomenų apsaugos srityje.

TURTO VALDYMO SKYRIUS

Audrius Grigaravičius

Patarėjas

1. Įgyvendinti priemones efektyviam finansinių ir materialinių išteklių valdymui užtikrinti.

2. Pagerinti nuteistųjų materialines-buitines sąlygas.

3. Iki 2019-07-01 įstaigos infrastruktūrą pritaikyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo įgyvendinimui.

4. Organizuoti pareigūnų aprūpinimą uniformine apranga.

Ilona Čeponytė

 

Patarėja

1. Užtikrinti įstaigai 2019 metais skirtų biudžeto lėšų įsisavinimą.

2. Atlikti įstaigos darbo užmokesčio fondo lėšų skaičiavimus ir įvertinti papildomų darbo užmokesčio lėšų poreikį 2019 metams.

3. Atlikti reikalingus perdavimo darbus buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės srityje NBFC dėl 2019 metais vykdomų buhalterinės apskaitos funkcijų centralizavimo.

Rasa Stasiukaitienė

Vyresnioji specialistė

1. Parengti Panevėžio pataisos namų 2019 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planą.

2. Organizuoti nemokių nuteistųjų aprūpinimą būtiniausiomis asmens higienos priemonėmis.

3. Atlikti įstaigos darbuotojų darbo sąlygų pavojingumo įvertinimą.

4. Organizuoti privalomuosius periodinius profilaktinius darbuotojų sveikatos patikrinimus.

5. Atnaujinti nuteistųjų, dirbančių ūkio darbus, pareigybių aprašymus.

RESOCIALIZACIJOS SKYRIUS

Laima Krasauskienė

Viršininkė

1. Organizuoti naujų nuteistųjų resocializacijos formų diegimą Panevėžio pataisos namuose.

2. Pasikeitus teisiniam reglamentavimui ir įgyvendinus struktūrinius pertvarkymus, parengti skyriaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktų pakeitimo projektus.

3. Bendradarbiaujant su rinkimų komisijomis užtikrinti sklandžią vietos savivaldos organų, Lietuvos Respublikos Prezidento bei Europos parlamento rinkimų eigą.

4. Tinkamai pasirengti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimus.

5. Suaktyvinti Priklausomybės ligų gydymo ir psichologinės reabilitacijos centro darbą.

Aušra Janevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Skatinant nuteistuosius, linkusius keistis, įsitraukti į savanorystės veiklas, įgyvendinti socialines akcijas ir socialinius projektus.

2. Bendradarbiaujant su rinkimų komisijomis užtikrinti sklandų rinkimų organizavimą, sudarant sąlygas nuteistosioms balsuoti įsteigtuose įstaigoje specialiuose balsavimo punktuose.

3. Ruošiant nuteistąsias integracijai į visuomenę, įgyvendinti prevencinį socialinį projektą  „Aš – tai tu“ . 

4. Bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei socialiniai partneriais, organizuoti vasaros užimtumo veiklas nuteistosioms.

Andra Kiškytė

Patarėja

1. Vykdyti dinaminės priežiūros plėtrą Panevėžio pataisos namuose.

2. Padidinti nuteistųjų resocializacijos proceso veiksmingumą.

3. Suaktyvinti Priklausomybės ligų gydymo ir psichologinės reabilitacijos centro veiklą.

4. Pasirengti sklandžiam suimtųjų bei nuteistųjų kalėjimo rėžimu ir laisvės atėmimu iki gyvos galvos perkėlimui.

Odeta Dulienė

Specialistė

1. Tinkamai pasirengti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimus.

2. Vykdyti elgesio pataisos, resocializacijos programas ar pozityvaus užimtumo priemones nuteistosioms, siekiant pakartotinių nusikaltimų prevencijos ir jų sėkmingos resocializacijos visuomenėje.

3. Užtikrinti būrio nuteistųjų dalyvavimą vietos savivaldos organų, Lietuvos Respublikos Prezidento bei Europos parlamento rinkimuose.

Ilona Avižienė

Specialistė

1. Tinkamai pasirengti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimus.

2. Vykdyti elgesio pataisos, resocializacijos programas ar pozityvaus užimtumo priemones nuteistosioms, siekiant pakartotinių nusikaltimų prevencijos ir jų sėkmingos resocializacijos visuomenėje.

3. Užtikrinti būrio nuteistųjų dalyvavimą vietos savivaldos organų, Lietuvos Respublikos Prezidento bei Europos parlamento rinkimuose.

Vitalija Šližienė

Specialistė

1. Tinkamai pasirengti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimus.

2. Vykdyti elgesio pataisos, resocializacijos programas ar pozityvaus užimtumo priemones nuteistosioms, siekiant pakartotinių nusikaltimų prevencijos ir jų sėkmingos resocializacijos visuomenėje.

3. Užtikrinti būrio nuteistųjų dalyvavimą vietos savivaldos organų, Lietuvos Respublikos Prezidento bei Europos parlamento rinkimuose.

Roma Rutkauskienė

Specialistė

1. Tinkamai pasirengti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimus.

2. Vykdyti elgesio pataisos, resocializacijos programas ar pozityvaus užimtumo priemones nuteistosioms, siekiant pakartotinių nusikaltimų prevencijos ir jų sėkmingos resocializacijos visuomenėje.

3. Užtikrinti būrio nuteistųjų dalyvavimą vietos savivaldos organų, Lietuvos Respublikos Prezidento bei Europos parlamento rinkimuose.

Svetlana Unglinikienė

Specialistė

1. Tinkamai pasirengti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimus.

2. Vykdyti elgesio pataisos, resocializacijos programas ar pozityvaus užimtumo priemones nuteistosioms, siekiant pakartotinių nusikaltimų prevencijos ir jų sėkmingos resocializacijos visuomenėje.

3. Užtikrinti būrio nuteistųjų dalyvavimą vietos savivaldos organų, Lietuvos Respublikos Prezidento bei Europos parlamento rinkimuose.

Julita Bagočienė

Specialistė

1. Tinkamai pasirengti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimus.

2. Vykdyti elgesio pataisos, resocializacijos programas ar pozityvaus užimtumo priemones nuteistosioms, siekiant pakartotinių nusikaltimų prevencijos ir jų sėkmingos resocializacijos visuomenėje.

3. Užtikrinti būrio nuteistųjų dalyvavimą vietos savivaldos organų, Lietuvos Respublikos Prezidento bei Europos parlamento rinkimuose.

SAUGUMO VALDYMO SKYRIUS

Vilmantas Savickas

Viršininkas

1. Organizuoti skyriaus veiklą pasirengiant ir įgyvendinant Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškėlimo planą.

2. Organizuoti dinaminės priežiūros modelio plėtrą įstaigoje.

3. Pasirengti numatytiems Bausmių vykdymo kodekso pakeitimams.

4. Imtis papildomų priemonių stabiliai kriminogeninei būklei įstaigoje užtikrinti.

5. Optimizuoti įstaigos veiklą, išteklių valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų jų panaudojimą.

 

Inga Bagdonavičiūtė

Patarėja

1.   Siekiant tinkamai ir efektyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymą dėl amnestijos taikymo, organizuoti šio įstatymo normų taikymą Panevėžio pataisos namuose laisvės atėmimo ir arešto bausmes atliekančioms nuteistosioms.      

2. Pasikeitus archyvinių Nuteistojo asmens įskaitos kortelių saugojimo terminams, organizuoti šių kortelių naikinimą.  

3. Pasikeitus Panevėžio pataisos namų nuostatų 7 punktui, vykdyti kardomąją priemonę – suėmimą:

3.1. užtikrinti visų Panevėžio pataisos namų padalinių informavimą apie suimtųjų atvykimą į įstaigą bei jų teisinio statuso pasikeitimą.

3.2. užtikrinti Panevėžio pataisos namų dokumentacijos plano papildymą nauju Suimtųjų kaitos bei jų asmens bylų apskaitos žurnalu.

4. Užtikrinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo normų taikymą su nuteistųjų bei suimtųjų įskaita susijusiuose dokumentuose.

 

Elena Indrulionienė

Vyriausioji specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus ir įgyvendinti priemones (inovacijas) dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Tobulinti Saugumo valdymo skyriaus dokumentų valdymą ir užtikrinti įstaigos vidaus dokumentų atnaujinimą, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių bausmių vykdymą ar sisteminius pokyčius.

3. Organizuoti ir vykdyti suimtųjų, nuteistųjų terminuotu laisvės atėmimu kalėjimo režimu, nuteistųjų iki gyvos galvos dinaminę priežiūrą.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 

Donatas Murauskas

Vyriausiasis specialistas

1. Užtikrinti visos įstaigos teritorijos, nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų, gamybinių ir pagalbinių patalpų spynų, užraktų, blokavimo mechanizmų bei kitų inžinierinių techninių įrenginių tinkamą būklę ir sklandų patekimą į visas įstaigos patalpas.

2. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų), jų gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų kratų ir apžiūrų atlikimą bei elgesio kontrolę panaudojant vaizdo fiksavimo įrenginius.

3. Organizuoti efektyvią nuteistųjų (suimtųjų) turimų asmeninių daiktų kontrolę, priemones draudžiamų daiktų paėmimui iš nuteistųjų (suimtųjų) bei užkardymui.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

5. Užtikrinti budėjimo metu įeinančių (išeinančių) į įstaigą asmenų bei jų su savimi turimų daiktų patikrinimus.

6. Tobulinti nuteistųjų (suimtųjų) apsaugos ir priežiūros procesą, gerinti pareigūnų darbo sąlygas bei racionaliai naudoti įstaigos turimus išteklius.

 

Arūnas Bagočius

Vyriausiasis specialistas

1. Užtikrinti visos įstaigos teritorijos, nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų, gamybinių ir pagalbinių patalpų spynų, užraktų, blokavimo mechanizmų bei kitų inžinierinių techninių įrenginių tinkamą būklę ir sklandų patekimą į visas įstaigos patalpas.

2. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų), jų gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų kratų bei apžiūrų atlikimą bei elgesio kontrolę panaudojant vaizdo fiksavimo įrenginius.

3. Organizuoti efektyvią nuteistųjų (suimtųjų) turimų asmeninių daiktų, kontrolę, priemones draudžiamų daiktų paėmimui iš nuteistųjų (suimtųjų) bei užkardymui.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

5. Užtikrinti budėjimo metu įeinančių (išeinančių) į įstaigą asmenų bei jų su savimi turimų daiktų patikrinimus.

6. Tobulinti nuteistųjų (suimtųjų) apsaugos ir priežiūros procesą, gerinti pareigūnų darbo sąlygas bei racionaliai naudoti įstaigos turimus išteklius.

 

Žygimantas Padelevičius

Vyriausiasis specialistas

1. Užtikrinti visos įstaigos teritorijos, nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų, gamybinių ir pagalbinių patalpų spynų, užraktų, blokavimo mechanizmų bei kitų inžinierinių techninių įrenginių tinkamą būklę ir sklandų patekimą į visas įstaigos patalpas.

2. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų), jų gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų kratų bei apžiūrų atlikimą bei elgesio kontrolę panaudojant vaizdo fiksavimo įrenginius.

3. Organizuoti efektyvią nuteistųjų (suimtųjų) turimų asmeninių daiktų, kontrolę, priemones draudžiamų daiktų paėmimui iš nuteistųjų (suimtųjų) bei užkardymui.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

5. Užtikrinti budėjimo metu įeinančių (išeinančių) į įstaigą asmenų bei jų su savimi turimų daiktų patikrinimus.

6. Tobulinti nuteistųjų (suimtųjų) apsaugos ir priežiūros procesą, gerinti pareigūnų darbo sąlygas bei racionaliai naudoti įstaigos turimus išteklius.

 

Arnoldas Žemaitis

Vyriausiasis specialistas

1. Užtikrinti visos įstaigos teritorijos, nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų, gamybinių ir pagalbinių patalpų spynų, užraktų, blokavimo mechanizmų bei kitų inžinierinių techninių įrenginių tinkamą būklę ir sklandų patekimą į visas įstaigos patalpas.

2. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų), jų gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų kratų bei apžiūrų atlikimą bei elgesio kontrolę panaudojant vaizdo fiksavimo įrenginius.

3. Organizuoti efektyvią nuteistųjų (suimtųjų) turimų asmeninių daiktų, kontrolę, priemones draudžiamų daiktų paėmimui iš nuteistųjų (suimtųjų) bei užkardymui.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

5. Užtikrinti budėjimo metu įeinančių (išeinančių) į įstaigą asmenų bei jų su savimi turimų daiktų patikrinimus.

6. Tobulinti nuteistųjų (suimtųjų) apsaugos ir priežiūros procesą, gerinti pareigūnų darbo sąlygas bei racionaliai naudoti įstaigos turimus išteklius.

 

Aurimas Stankus

Vyriausiasis specialistas

1. Užtikrinti visos įstaigos teritorijos, nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų, gamybinių ir pagalbinių patalpų spynų, užraktų, blokavimo mechanizmų bei kitų inžinierinių techninių įrenginių tinkamą būklę ir sklandų patekimą į visas įstaigos patalpas.

2. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų), jų gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų kratų bei apžiūrų atlikimą bei elgesio kontrolę panaudojant vaizdo fiksavimo įrenginius.

3. Organizuoti efektyvią nuteistųjų (suimtųjų) turimų asmeninių daiktų, kontrolę, priemones draudžiamų daiktų paėmimui iš nuteistųjų (suimtųjų) bei užkardymui.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

5. Užtikrinti budėjimo metu įeinančių (išeinančių) į įstaigą asmenų bei jų su savimi turimų daiktų patikrinimus.

6. Tobulinti nuteistųjų (suimtųjų) apsaugos ir priežiūros procesą, gerinti pareigūnų darbo sąlygas bei racionaliai naudoti įstaigos turimus išteklius.

 

Audrius Belickas

Specialistas

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą suimtųjų ir nuteistųjų areštu pataisos procesą bei efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus dėl suimtųjų ir nuteistųjų areštu priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Užtikrinant sklandų Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjime laikomų suimtųjų iškėlimą, pasirengti įstaigos areštinėje vykdyti kardomąją priemonę suėmimą.

3. Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų areštu dinaminę priežiūrą įstaigos areštinėje.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 

Arūnas Daunoravičius

Specialistas

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Mokyti   pataisos pareigūnus saugiai naudotis šaunamaisiais ginklais, specialiosiomis priemonėmis ir kitomis techninėmis priemonėmis.

3. Organizuoti ir vykdyti priemones, siekiant užkardyti nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų, pašalinių asmenų patekimą į įstaigos teritoriją per išorinę tvorą.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Sigita Rutkauskienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų (suimtųjų) pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą,   teikti siūlymus, dėl nuteistųjų (suimtųjų) priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų techninės būklės kontrolę.

3. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jos gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems (suimtiesiems) neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 

Irma Valentinavičienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų (suimtųjų) pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą,   teikti siūlymus, dėl nuteistųjų (suimtųjų) priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų techninės būklės kontrolę.

3. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jos gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems (suimtiesiems) neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 

Vita Balčiūnienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų (suimtųjų) pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą,   teikti siūlymus, dėl nuteistųjų (suimtųjų) priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų techninės būklės kontrolę.

3. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jos gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems (suimtiesiems) neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 

Vida Gaigalienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų (suimtųjų) pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą,   teikti siūlymus, dėl nuteistųjų (suimtųjų) priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų techninės būklės kontrolę.

3. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jos gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems (suimtiesiems) neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 

Inga Scinskė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus, dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jie gyvena kontrolę bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą   Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją.

Eglė Mingėlienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus, dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jie gyvena kontrolę bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą   Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją.

Giedrė Fiodorovienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus, dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jie gyvena kontrolę bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą   Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją.

Renata Medelinskienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus, dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jie gyvena kontrolę bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą   Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją.

Inga Baublienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus, dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jie gyvena kontrolę bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą   Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją.

Ineta Kalibatienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus, dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jie gyvena kontrolę bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą   Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją.

Neringa Jalunskienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus, dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jie gyvena kontrolę bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą   Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją.

Regina Stripeikytė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus, dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jie gyvena kontrolę bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą   Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją.

Aušra Butnorienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus, dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jie gyvena kontrolę bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą   Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją.

Gitana Kvedarienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus, dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jie gyvena kontrolę bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą   Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją.

Aušra Jankevičienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus, dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jie gyvena kontrolę bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą   Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją.

Rita Berankienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus, dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jie gyvena kontrolę bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą   Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją.

Aušra Bložienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus, dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jie gyvena kontrolę bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą   Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją.

Asta Žukaitienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus, dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jie gyvena kontrolę bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą   Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją.

Erika Baškauskienė

Specialistė

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų pataisos procesą ir efektyvų įstaigos išteklių valdymą, teikti siūlymus, dėl nuteistųjų priežiūros tobulinimo bei atsakingo įstaigos turimų išteklių naudojimo.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jie gyvena kontrolę bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą   Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją.

Informacija atnaujinta 2019m. gegužės 13d. 15:59