Valstybės tarnautojų užduotys

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI

Vladislovas Navickas

Panevėžio pataisos namų direktoriaus pavaduotojas

1. Užtikrinti palankią kriminogeninę būklę įstaigoje.

2. Koordinuoti ir kontroliuoti nuteistųjų užimtumo bei resocializacijos proceso plėtrą Panevėžio pataisos namuose.

3 Užtikrinti sklandų lygtinio paleidimo iš Panevėžio pataisos namų procesą.

4. Koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyrių pasirengimą vykdyti naujos redakcijos Bausmių vykdymo kodeksą, įsigaliosiantį 2023.01.01 (Reg. Nr.21-32419).

Loreta Skrickienė

Panevėžio pataisos namų

direktoriaus pavaduotoja

1. Užtikrinti projekto „Saulės elektrinės įrengimas Panevėžio pataisos namuose“, finansuojamo pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ tinkamą įgyvendinimą.

2. Užtikrinti tęstinį įstaigos infrastruktūros modernizavimo prioritetų įgyvendinimą.

3. Užtikrinti tinkamą įstaigos valdomo nekilnojamojo turto perdavimą Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIUS

Aušra Klasinskienė

Veiklos organizavimo skyriaus vedėja

1. Papildyti/pakeisti Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2021 m.. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-70 patvirtintą vidaus kontrolės politikos aprašą.

2. Organizuoti ir koordinuoti Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų asmens bylų kompleksinės peržiūros ir tvarkymo procesą, siekiant jas perduoti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

3. Organizuoti ir kontroliuoti įstaigos vidinių teisės aktų ar jų pakeitimų projektų rengimo procesą, susijusi su įstaigos struktūriniais pokyčiais ir funkcijų pasikeitimais.

4. Organizuoti ir kontroliuoti sklandų dirbančiųjų perkėlimo į Lietuvos kalėjimų tarnybą procesą.

Vilma Čičirkienė

Veiklos organizavimo skyriaus patarėja

 

1. Nepažeidžiant teisės aktų nustatytų terminų, parengti įstaigos metinio veiklos plano projektą bei apibendrintą informaciją apie metinio veiklos plano priemonių (taip pat įstaigai nustatytų vertinimo kriterijų) vykdymą.

2. Užtikrinti dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimų įgyvendinimą Panevėžio pataisos namuose dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir pateikti informaciją (analizę) apie asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą bei asmenų aptarnavimą Panevėžio pataisos namuose 2022 metais.

4. Formuoti pozityvų įstaigos mikroklimatą organizuojant vidinius renginius, puoselėjančius tradicijas ir įtraukiančius įstaigos darbuotojus.

Ilona Kezulytė

Veiklos organizavimo skyriaus patarėja

1. Užtikrinti efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymą, motyvaciją.

2. Organizuoti naujos Darbo tarybos rinkimus.

3. Organizuoti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

4. Užtikrinti sklandų dirbančiųjų perkėlimo (atleidimo) procesą, susijusi su įstaigos struktūriniais pokyčiais ir funkcijų pasikeitimais.

TURTO VALDYMO SKYRIUS
     

Ilona Čeponytė

 

Turto valdymo skyriaus patarėja

1. Užtikrinti, kad įstaigos turimi 2021 m. materialiniai ir finansiniai ištekliai būtų naudojami ypač taupiai ir racionaliai.

2. Pateikti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, optimizavimo, siekiant racionaliai vardyti turtą ir asignavimus.

3. Atlikti darbo užmokesčio fondo lėšų skaičiavimus ir įvertinti papildomų darbo užmokesčio lėšų poreikį 2022 metams.

Rasa Stasiukaitienė

Turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

1. Parengti Panevėžio pataisos namų 2022 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planą ir paskelbti jį nustatyta tvarka

2. Atlikti Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų darbo vietų rizikos vertinimą tose darbo vietose, kuriose, kuriose jis nebuvo įvertintas.

3. Užtikrinti civilinės saugos reikalavimų tinkamą įgyvendinimą įstaigoje.

4.Užtikrinti priešgaisrinės saugos reikalavimų tinkamą įgyvendinimą įstaigoje.

5. Užtikrinti Panevėžio pataisos namuose vykdomų viešųjų pirkimų proceso kokybę

RESOCIALIZACIJOS SKYRIUS

 

Patarėja

Patarėja

Laima Krasauskienė

Viršininkė 

1. Užtikrinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatų įgyvendinimą, susijusių su nuteistųjų užimtumo organizavimu, siekiant, kad kiekvienas nuteistasis ne mažiau kaip aštuonias valandas per parą užsiimtų LR BVK 126 str. 2 d. nurodytų formų veikla.

2. Plėtoti savanoriškų veiklų bei savanorių pritraukimą įstaigoje, taip skatinant nuteistuosius dalyvauti prasmingoje veikloje atliekant laisvės atėmimo bausmę.

3. Sudaryti sąlygas savanoriškoms darbo veikloms už įstaigos ribų, mažinant neigiamą kalinimo įtaką taip skatinant maksimalų prisitaikymą gyvenimui laisvėje.

4. Plėsti Priklausomybės ligų gydymo ir psichologinės reabilitacijos centro veiklų galimybes.

5. Padidinti savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos efektyvumą.

Aušra Janevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Plėtoti savanoriškų veiklų bei savanorių pritraukimą įstaigoje, taip skatinant nuteistuosius dalyvauti prasmingoje veikloje atliekant laisvės atėmimo bausmę.

2. Įgyvendinti pozityvaus užimtumo priemonių plėtrą įstaigoje, sudarant sąlygas nuteistiesiems lavinti naujus įgūdžių, kuriuos galima būtų taikyti paklausių rinkoje specialybių įgijimui.

3. Sudaryti sąlygas savanoriškoms veikloms už įstaigos ribų, įgyvendinti socialines akcijas, iniciatyvas ar projektus, mažinant neigiamą kalinimo įtaką nuteistosioms.

4. Organizuoti nuteistųjų kolektyvo tarybos veiklą Panevėžio pataisos namuose, siekiant į socialinės reabilitacijos procesą įtraukti nuteistus asmenis.

Odeta Dulienė

Vyresnioji specialistė

1. Didinti vertintojų komandos darbo efektyvumą.

2. Gerinti nuteistųjų socialinės reabilitacijos planavimo procesą.

3. Užtikrinti vertinimo proceso dalyvių informuotumą.

Ilona Avižienė

Julita Bagočienė

Roma Rutkauskienė Vitalija Šližienė

Svetlana Unglinikienė

Specialistės

1. Užtikrinti, kad kiekvienas nuteistasis, ne mažiau kaip aštuonias valandas per parą užsiimtų LR BVK 126 str. 2 d. nurodytų formų veikla.

2. Vykdyti elgesio pataisos, resocializacijos programas nuteistosioms ar pozityvaus užimtumo priemones, siekiant sėkmingos nuteistųjų resocializacijos.

3. Aktyvinti priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos procesą.

Andra Kiškytė

Patarėja

1. Padidinti savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos efektyvumą.

2. Organizuoti Socialinio ir psichologinės intervencijos grupės veiklas.

3. Plėsti Priklausomybės ligų gydymo ir psichologinės reabilitacijos centro veiklų galimybes.
SAUGUMO VALDYMO SKYRIUS

 

Vilmantas Savickas

Saugumo valdymo skyriaus viršininkas

1. Gerinti įstaigos kriminogeninę būklę stiprinant suimtųjų (nuteistųjų), linkusių daryti režimo pažeidimus priežiūrą.

2. Sustiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymus, paėmimus iš nuteistųjų (suimtųjų) bei nuteistųjų elgesio kontrolę.

3. Pasirengti vykdyti naujos redakcijos Bausmių vykdymo kodeksą, įsigaliosiantį 2023-01-01 (Reg. Nr.21-32419)

4. Užtikrinti pareigūnų praktinius mokymus dėl specialiųjų priemonių panaudojimo, mobilizacijos, taip pat dėl nuteistųjų pabėgimo iš laisvės atėmimo įstaigų algoritmų funkcionavimo ir gilinti žinias savarankiškai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Elena Indrulionienė

Vyriausioji specialistė

1. Užtikrinti įstaigos vidaus dokumentų, susijusių su įkalintų asmenų priežiūra ir apsauga atnaujinimą, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių bausmių vykdymą ar sisteminius pokyčius bei informacijos pateikimą nuteistosioms (suimtosioms) ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

2. Tobulinti suimtųjų, nuteistųjų terminuotu laisvės atėmimu, nuteistųjų terminuotu laisvės atėmimu kalėjimo režimu, nuteistųjų iki gyvos galvos dinaminę priežiūrą bei kitas nuteistųjų priežiūros bei apsaugos priemones.

3. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Arūnas Bagočius

Donatas Murauskas

Žygimantas Padelevičius

Aurimas Stankus

Arnoldas Žemaitis

Vyriausieji specialistai

 

1. Užtikrinti visos įstaigos teritorijos, nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų, gamybinių ir pagalbinių patalpų spynų, užraktų, blokavimo mechanizmų bei kitų inžinierinių techninių įrenginių tinkamą būklę ir sklandų patekimą į visas įstaigos patalpas.

2. Sustiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymus, paėmimus iš nuteistųjų (suimtųjų) bei nuteistųjų elgesio kontrolę.

3. Kelti kvalifikaciją, tobulinti savo ir vadovaujamos pamainos pareigūnų profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Inga Bagdonavičiūtė

Patarėja

1. Kontroliuoti kardomosios priemonės – suėmimo vykdymą.

2. Daugėjant teismo posėdžių nuotolinėmis garso ir vaizdo perdavimo priemonėmis, užtikrinti sklandų nuteistųjų/suimtųjų informavimą apie teismo posėdžius bei dokumentacijos parengimą ir siuntimą teismams.

3. Kelti kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

Audrius Belickas

Specialistas

1. Stiprinti tiesiogiai su nuteistaisiais (suimtaisiais) dirbančių pareigūnų saugumą ir pasirengimą veikti užkardant vidaus tvarkos ir kitus pažeidimus įstaigos teritorijoje.

2. Organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, užkardyti nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų, pašalinių asmenų patekimą į įstaigos teritoriją bei užtikrinti nuteistųjų (suimtųjų) ir kitų asmenų nuolatinę elgesio kontrolę

3. Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų areštu dinaminę priežiūrą įstaigos areštinėje.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti savo ir kitų pareigūnų profesinius įgūdžius bei gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

Arūnas Daunoravičius

Specialistas

1. Stiprinti tiesiogiai su nuteistaisiais (suimtaisiais) dirbančių pareigūnų saugumą ir pasirengimą veikti užkardant vidaus tvarkos ir kitus pažeidimus įstaigos teritorijoje.

2. Organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užkardyti nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų, pašalinių asmenų patekimą į įstaigos teritoriją bei užtikrinti nuteistųjų (suimtųjų) ir kitų asmenų nuolatinę elgesio kontrolę.

3. Kelti kvalifikaciją, tobulinti savo ir kitų pareigūnų profesinius įgūdžius bei gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

.

Sigita Rutkauskienė

Vita Balčiūnienė

Irma Valentinavičienė

Lina Trofimova

 

Specialistės

1. Vykdyti sustiprintą nuteistųjų (suimtųjų)linkusių daryti režimo pažeidimų priežiūrą.

2. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų techninės būklės kontrolę.

3. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jos gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems (suimtiesiems) neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Giedrė Vėrikienė

Specialistė

1. Stiprinti tiesiogiai su nuteistaisiais (suimtaisiais) dirbančių pareigūnų saugumą ir pasirengimą veikti užkardant vidaus tvarkos ir kitus pažeidimus įstaigos teritorijoje.

2. Organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, užkardyti nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų, pašalinių asmenų patekimą į įstaigos teritoriją bei užtikrinti nuteistųjų (suimtųjų) ir kitų asmenų nuolatinę elgesio kontrolę

3. Užtikrinti daiktų ir norminių teisės aktų, kurie turi būti pataisos pareigūnų patalpose, esančiose suimtųjų (nuteistųjų) gyvenamuosiuose korpusuose ir budinčiosios pamainos patalpose aprūpinimo kontrolę ir atnaujinimą aktualia informacija.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti savo ir kitų pareigūnų profesinius įgūdžius bei gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

Audronė Kaftanova

Specialistė

1. Vykdyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo įstaigoje stebėseną ir prevenciją pasitelkiant tarnybinį šunį.

2. Vykdyti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymą, pasitelkiant tarnybinį šunį.

3. Kelti kvalifikaciją kinologijos tobulinimosi kursuose, ruošti įstaigos tarnybinį šunį vykdyti mobilaus ryšio įrenginių paiešką.

4. Plėtoti ir tobulinti kinologinę veiklą įstaigoje:

Asta Nerlikaitė

Idita Mekuškienė

Specialistės

1. Užkardyti nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų patekimą per siuntinių priėmimo ir pasimatymų suteikimo biurą.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą

3. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Aušrinė Pleškutė

Renata Medelinskienė

Giedrė Kairienė

Gitana Kvedarienė

Aušra Butnorienė

Ineta Kalibatienė

Inga Baublienė  

Rita Berankienė

Daiva Petrošienė

Daiva Vitunskienė

Jolanta Korkozevičienė

Asta Kavaliauskienė      

Aušra Bložienė

Giedrė Fiodorovienė  

Aušra Jankevičienė  

Eglė Mingėlienė

Erika Baškauskienė

Specialistės

1. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą Panevėžio pataisos namuose.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Informacija atnaujinta 2022m. gegužės 2d. 10:36

Alternatyvi bausmė

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?