Turto valdymo skyrius

 

Turto valdymo skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 

1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

1.1. vykdyti LR Vyriausybės nutarimus, potvarkius bei Teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento ir pataisos namų direktoriaus įsakymus, nurodymus ar kitais norminiais teisės aktais, organizuojant pataisos namuose atliekančių bausmę nuteistųjų materialinį - buitinį aprūpinimą;

1.2. organizuoti nuteistųjų maitinimą;

1.3. vykdyti pataisos namų pastatų priežiūrą ir techninę eksploataciją;

1.4. savalaikiai apsirūpinti maisto produktais, minkštu inventoriumi, baldais ir įrengimais;

1.5. užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos, šiluminės energijos ir vandens tiekimą.;

1.6. organizuoti buhalterinės apskaitos darbą, užtikrinantį visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą;

1.7. vykdyti teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą;

1.8. vykdyti finansinės atskaitomybės sudarymą.

 

2. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

2.1. organizuoja ir kontroliuoja pirties, skalbyklos, kirpyklos ir batsiuvių darbą;

2.2. kontroliuoja nuteistiesiems skirtos parduotuvės darbą, joje esantį pirmo būtinumo prekių ir maisto produktų asortimentą;

2.3. organizuoja nuteistųjų valgyklos darbą, kontroliuoja maisto paruošimą ir jo kokybę;

2.4. vykdo paruošų pirkimus, saugojimą ir priežiūrą;

2.5. vykdo elektros, šiluminės energijos, vandens nepertraukiamą tiekimą, šių tinklų priežiūrą ir eksploataciją.

2.6. organizuoja ir vadovauja buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės darbui;

2.7. sudaro ir pateikia atitinkamoms organizacijoms nustatytais terminais buhalterines ataskaitas;

2.8. dalyvauja materialinių ir piniginių lėšų metinėse inventorizacijose bei konsultuoja kitų tarnybų darbuotojus inventorizacijų pravedimo klausimais;

2.9. kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Finansų ministerijos bei kitų teisės aktų vykdymą pataisos namuose buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės srityje;

2.10. skaičiuoja įstaigos darbuotojų bei įstaigoje dirbančių nuteistųjų darbo užmokestį;

2.11. planuoja darbo apmokėjimo lėšas bei teikia pasiūlymus nustatant darbuotojų atlyginimus;

2.12. organizuoja įstaigos kasos darbą;

2.13. teikia pasiūlymus dėl darbuotojų materialinio skatinimo;

2.14. teikia išvadas bei pasiūlymus įstaigos vadovybei biudžeto sąmatos vykdymo, darbo apmokėjimo lėšų panaudojimo klausimais;

2.15. diegia priemones, užtikrinančias racionalesnį apskaitos dokumentacijos vedimą;

2.16. metodiškai vadovauja bei konsultuoja struktūrinius padalinius buhalterinės apskaitos, darbo apmokėjimo ir kitais klausimais, priklausančiais skyriaus kompetencijai;

2.17. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja iš darbuotojų bei nuteistųjų gaunamus skundus ir pareiškimus, imasi priemonių nurodytiems trūkumams šalinti.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. liepos 10 d. 09:40