Vidmantas Bartininkas

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą;

3.3. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;

3.5.   būti išlaikiusiam žinių saugos darbe eksploatuojant elektros įrenginius egzaminą ir turėti galiojantį pažymėjimą – VK (vidurinė) arba AK (aukšta) kvalifikacija.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina saugią įstaigos elektros įrengimų eksploataciją, priežiūrą ir remontą, šalina jų gedimus;

4.2. užtikrina elektros prietaisų, įrengimų ir įrankių bei metrologijos priemonių savalaikius patikrinimus ir bandymus;

4.3. organizuoja elektros ūkio aprūpinimą reikiamomis medžiagomis bei įrankiais;

4.4. stebi elektros energijos vartojimą, paskutinę einamojo mėnesio dieną nurašo elektros skaitiklių parodymus ir perduoda juos Turto valdymo skyriaus vedėjui;

4.5. prižiūri nesudėtingų schemų galios ir apšvietimo elektros įrenginius, atlieka nesudėtingus silpnų srovių sistemos remonto darbus;

4.6. suderinus su įstaigos direktoriumi, atstovauja įstaigą elektros klausimais, bendrauja, lydi tikrinančių ir kontroliuojančių institucijų atstovus;

4.7. įjungia, perjungia ir išjungia elektros įrenginius prižiūrimame darbų bare;

4.8. nustato gedimo priežastis ir šalina elektros ir apšvietimo tinklų, paleidimo ir reguliavimo aparatūros, elektros variklių nesudėtingus pažeidimus;

4.9. įrengia jungiklių, šakučių lizdus, šviestuvus, apšvietimo armatūrą, patikrina skirstomojo tinklo, elektros variklių apvijų izoliacijos varžą;

4.10. prižiūri saulės šviesos elektrinės tinkamą eksploatavimą, informuoja tiesioginį vadovą apie pastebėtus neatitikimus nustatytiems reikalavimams;

4.11. informuoja Turto valdymo skyriaus vedėją apie pastebėtus galimus elektros įrengimų, mechanizmų gedimus, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimus;

4.12. ekonomiškai ir racionaliai naudoja medžiagas, energetinius išteklius, analizuoja, planuoja elektros energijos panaudojimą, teikia pasiūlymus įstaigos vadovui dėl racionalaus energetinių išteklių, bei materialinių vertybių panaudojimo;

4.13. laikosi įstaigos vidaus tvarkos taisyklių, technologinės drausmės, higienos reikalavimų, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų, prižiūri, kad šių taisyklių laikytųsi ir jo žinioje dirbantys nuteistieji;

4.14. vykdo kitus su Turto valdymo skyriaus funkcijomis susijusius įstaigos vadovo, Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 1 d. 13:02