Vidmantas Sutkaitis

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1 turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2. žinoti darbo su hidrodinaminiais ir apšildymo įrengimais specifiką, turėti tai patvirtinantį dokumentą;

3.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais, su darbine veikla susijusiais, teisės aktais;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja ir prižiūri, kad įstaigos gyvenamosios, gamybinės bei buitinės patalpos būtų aprūpintos šiluma, karštu ir (ar) šaltu vandeniu;

4.2. prižiūri pastatų šiluminius mazgus, šilumines, vandentiekio ir santechnikos trasas bei įrenginius, organizuoja remonto darbus, užtikrindamas saugų ir kokybišką darbų atlikimą;

4.3. planuoja ir sudaro katilinės ir šiluminių mazgų remonto darbų grafikus;

4.4. organizuoja ir kontroliuoja jo žinioje dirbančių nuteistųjų darbą, sudaro darbo grafikus;

4.5. organizuoja ir kontroliuoja smulkius statybos ir remonto darbus, vykdo mechaninių dirbtuvių priežiūrą;

4.6. vykdo saugos ir sveikatos darbe instrukcijų ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių laikymosi kontrolę jam pavestuose objektuose ir laiku praveda instruktažus darbininkams, dirbantiems katilinėje, ūkio aptarnavimo srityje;

4.7. nušalina nuo darbo piktybiškai nesilaikančius saugos darbe instrukcijų, priešgaisrinių instrukcijų ir kitų norminių aktų neblaivius arba apsvaigusius nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų dirbančius nuteistuosius;

4.8. sustabdo statinių, patalpų bei įrankių ir mechanizmų eksploataciją, jeigu tai gali traumuoti žmones arba įvykti avarijos, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą;     

4.9. aprūpina dirbančius nuteistuosius reikalingais įrankiais, darbo priemonėmis, darbo drabužiais ir apsaugos priemonėmis, inventoriumi;

4.10. už buhalterinę apskaitą atsakingam darbuotojui pristato užpildytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užpildytas atlikto vienetinio darbo paskyras, materialinių vertybių nurašymo aktus, užtikrindamas tikslią jų apskaitą;

4.11. sudaro darbų sąmatas,surašo darbų atlikimo aktus ir vykdo analitinę apskaitą (pildo korteles);

4.12. vykdo ir kontroliuoja darbo priemonių (įrankių, mechanizmų) ir inventoriaus teisingą eksploataciją bei jų remontą;

4.13.tiesioginiam vadovuiteikia pasiūlymus dėl ūkinio aptarnavimo gerinimo, materialinių vertybių ir lėšų taupymo, dėl pavaldžių dirbančių nuteistųjų skatinimo ar nubaudimo, užtikrinant darbo našumą ir drausmę;

4.14. vykdo kitus, su Turto valdymo skyriaus funkcijomis susijusius, įstaigos ir tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 1 d. 12:51