Jonas Šneideris

 

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Valdyti, naudoti, disponuoti valstybės ir įstaigos turtą, koordinuoti, įgyvendinti turto valdymo politiką įstaigoje, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas turto valdymo srityje - įstaigos ūkio, turto valdymas, apskaita ir priežiūra, viešųjų pirkimų organizavimas, energetinio ūkio valdymas, įstaigos darbuotojų saugos organizavimas, nuteistųjų materialinis-buitinis aprūpinimas, skyriaus veiklos administravimas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, arba viešojo administravimo, arba ekonomikos krypčių išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties ir ne mažiau kaip 1 metus organizacinio darbo patirties;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžeto planavimą, viešuosius pirkimus, bausmių vykdymo sistemos veiklą, statybos, saugos darbe, transporto ir energetinio ūkio darbą bei materialinį aprūpinimą reglamentuojančiais teisės aktais ir kitais dokumentais;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

4.6. mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Microsoft Excel kompiuterinėmis programomis;

4.7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą;

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. administruoja Turto valdymo skyriaus veiklą: planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, teikia pasiūlymus Kybartų pataisos namų (toliau – pataisos namai arba įstaiga) pagrindinių priemonių planui, rengia skyriaus ketvirčių darbo planus ir ataskaitas, rengia nuostatus, pareigybių aprašymus, teikimus, charakteristikas, kontroliuoja darbo drausmę, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą. Darbuotojus supažindina su pareigybių aprašymais ir skyriaus nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais dokumentais, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

5.2. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti;

5.3. teikia duomenis investiciniams ir kitokiems projektams, susijusiems su pataisos namų inžinerinių tinklų, statinių statybomis, plėtra, renovacija;

5.4. organizuoja įstaigai turto įsigijimą, valdymą, turto nuomos konkursų vykdymą, konkursų dokumentacijos rengimą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant sutarčių projektus;

5.5. organizuoja buhalterinės apskaitos vykdymą įstaigoje pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai bei finansiniai resursai;

5.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja nuteistųjų maitinimą, valgyklos darbą, kontroliuoja, kad būtų laikomasi sanitarinių - higienos reikalavimų;

5.7. kontroliuoja tiekiamų maisto produktų bei kitų įvairių prekių kokybę, asortimentą ir atitikimą nustatytiems reikalavimams;

5.8. užtikrina nuteistiesiems skirtos parduotuvės darbą, reikalingą leidžiamų įsigyti reikmenų ir maisto produktų asortimentą bei kontroliuoja kainas;

5.9. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja nuteistųjų materialinį buitinį aprūpinimą;

5.10. vykdo pataisos namų pastatų ir statinių priežiūrą, eksploataciją ir remontą, pataisos namų teritorijoje ir pastatuose įrengtų inžinerinių tinklų bei įrengimų priežiūrą ir remontą, teritorijos tvarkymo darbus;

5.11. užtikrina įstaigos aprūpinimą energetiniais resursais, veda jų apskaitą;

5.12. užtikrina pataisos namų pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniformine apranga;

5.13. pagal kompetenciją nagrinėja nuteistųjų pareiškimus (prašymus), pasiūlymus ir skundus bei imasi priemonių trūkumams pašalinti;

5.14. organizuoja tarnybinių automobilių eksploatavimą ir remontą;

5.15. teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja sandėlių ūkio darbą, užtikrina juose esančių medžiagų, žaliavų ir gaminių saugojimą;

5.16. kontroliuoja pataisos namų ūkio veikloje esančių mechanizmų, inventoriaus teisingą apskaitą, eksploataciją, organizuoja jų remontą, nurašymą ir utilizavimą;

5.17. užtikrina kenkėjų kontrolę, švaros, tvarkos palaikymą, sanitarinių higieninių reikalavimų vykdymą pataisos namų administraciniuose pastatuose, nuteistųjų gyvenamosios zonos patalpose ir teritorijoje, užtikrinant teisės aktais nustatytas laikomų įstaigoje asmenų laikymo sąlygas;

5.18. organizuoja ir kontroliuoja nuteistųjų įdarbinimą pagal patvirtintų etatų skaičių ir reikalingas vykdyti funkcijas, ūkio darbuose dirbančių nuteistųjų atliekamų darbų kokybę, darbo drausmę;

5.19. organizuoja mokymą ir instruktavimą darbo saugos klausimais įstaigos darbuotojams ir pataisos namuose dirbantiems nuteistiesiems, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir traumų, praveda periodinius darbo saugos instruktažus dirbantiesiems;

5.20. atsiradus ekstremalioms situacijoms nutraukia pavojingų įrenginių darbą, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, imasi priemonių pašalinti priežastis, sukėlusias ar galinčias sukelti traumas, avarijas ar profesinius susirgimus. Kontroliuoja, kad pavojingus darbus, reglamentuotus specialiomis taisyklėmis, dirbtų tik turintys specialius pažymėjimus darbuotojai;

5.21. vertina pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;

5.22. pagal kompetenciją rengia įstaigos teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus, kontroliuoja jų vykdymą;

5.23. dalyvauja pataisos namų komisijų, darbo grupių veikloje;

5.24. vykdo kitus įstaigos direktoriaus, įstaigos direktoriaus pavaduotojo, kuriam priskirtas Turto valdymo skyrius, su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

      

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriaus pavaduotojui, kuriam priskirtas Turto valdymo skyrius.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 18 d. 10:26