Ingrida Kalinauskienė

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Kybartų pataisos namų Resocializacijos skyriaus viršininko pareigybė reikalinga koordinuoti Resocializacijos skyriaus veiklą, organizuojant asmenų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, socialinę reabilitaciją, vykdyti su nuteistaisiais socialinės reabilitacijos darbo kontrolę, teikti šiais klausimais metodinę bei praktinę pagalbą įstaigos darbuotojams.

 

III SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

3. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. būti susipažinusiam Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų resocializaciją.

3.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

3.4. turėti ne mažesnę nei 2 metų vidaus tarnyboje darbo patirtį;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

3.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

3.7. atitikti sveikatos skilties sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų ministerijos siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo, nustatytus reikalavimus (III skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas;

3.8. atitikti fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimams.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

4.1. vadovauja skyriui ir administruoja Resocializacijos skyriaus veiklą (rengia nuostatus, ketvirčių darbo planus, atestacijos lapus, teikimus, charakteristikas, sudaro darbo grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrina darbo drausmę), siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;

4.2. dalyvauti drausmės komisijos ir skirstymo komisijos posėdžiuose;

4.3. organizuoti kultūrinius renginius įstaigos mastu, kviesti į šiuos renginius kitų organizacijų atstovus;

4.4. tikrina pavaldžių darbuotojų rengiamą dokumentaciją ir apie patikrinimus rašyti pažymas bei teikti rekomendacijas dėl šio darbo gerinimo;

4.5. organizuoti nuteistųjų aprūpinimą periodine spauda;

4.6. bendradarbiauja su savivaldybėmis, darbo biržomis, nakvynės namais, teisėsaugos institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, sprendžiant nuteistųjų socialines problemas;

4.7. reikalauja iš nuteistųjų besąlygiškai vykdyti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

4.8. dalyvauja būriuose nuteistųjų susirinkimuose;

4.9. organizuoja bendrus įstaigos nuteistųjų susirinkimus;

4.10. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir su jais supažindinta pavaldžius skyriaus darbuotojus pasirašytinai bei supažindina su skyriaus nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis;

4.11. organizuoja nuteistųjų užimtumą pagal dienotvarkę;

4.12. atstovauja įstaigos interesus valstybinėse institucijose ir visuomeninėse organizacijose pagal savo kompetenciją;

4.13. teikia pasiūlymus įstaigos vadovybei skiriant nuteistiesiems paskatinimus ir nuobaudas;

4.14. ruošia ataskaitas ir jas teikia Kalėjimų departamentui apie Resocializacijos skyriaus veiklą ir taikytas drausmines priemones nuteistiesiems;

4.15. tarpininkauja dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir nubaudimo;

4.16. priima nuteistuosius jų asmeniniais klausimais;

4.17. kontroliuoja Kalėjimų departamento ir įstaigos vadovybės organizacinių ir metodinių nurodymų vykdymą ir jų taikymą;

4.18. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Kybartų pataisos namų vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Kybartų pataisos namų strateginiai tikslai;

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui atsakingam už socialinę reabilitaciją.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 30 d. 14:35