Milda Pultinevičė

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įskaitos skyriaus darbą, taip pat su dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimais;

3.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

3.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel ir Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. kontroliuoja ir tikrina atvykusių nuteistųjų asmens bylose esančius dokumentus, kad jie būtų teisingai įforminti ir nekeltų abejonės dėl jų teisėtumo. Nustačius, kad asmens bylose yra neteisingai įformintų dokumentų, ar suabejojus dėl jų teisėtumo, perduoda 2-ojo SVS specialistui raštu paruošti kreipimosi projektus į nuosprendžius ar nutartis priėmusius teismus;

4.2. pildo nuteistųjų terminuota laisvės atėmimo bausme kaitos ir asmens bylų registrą, tikrina įskaitos bei archyvinių kortelių kartotekas;

4.3. vykdo nuteistųjų terminuota laisvės atėmimo bausme kiekybinę ir personalinę įskaitas;

4.4. įformina atvykusių nuteistųjų asmens bylas, pildo įskaitos kortele, užtikrinant duomenų tikslumą;

4.5. nustato defektus nuteistųjų asmens bylų dokumentuose, ruošia pranešimų projektus teismams dėl šių defektų pašalinimo, nesant asmens byloje nuosprendžių ar nutarčių bei kitų dokumentų, išreikalauja juos iš teismų, informuoja teismus apie trūkumus ar nekokybiškus dokumentus asmens byloje;

4.6. rengia teismui teikimų projektus dėl bausmių, paskirtų pagal kelis neįvykdytus nuosprendžius, subendrinimo;

4.7. daro atitinkamus pakeitimus nuteistųjų laisvės atėmimo bausme asmenų įskaitos dokumentuose;

4.8. sudaro išleidžiamų į laisvę nuteistųjų, nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme sąrašus, ruošia paleidimo dokumentus, praneša apie tai kitoms pataisos namų tarnyboms;

4.9. išrašo Pažymėjimus apie nuteistojo paleidimą pagal bausmės pabaigą, lygtinį paleidimą, atleidimą, o paleidžiant Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. pagrindu ir paliepimą;

4.10. ruošia ir siunčia pranešimus Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie santuokos metu nuteistojo pavardės pakeitimą, atvykusius nuteistuosius, nuteistus laisvės atėmimo bausme, mirusius nuteistuosius, naudojant ,,Prisonis“ programą;

4.11. ruošia ir išsiunčia teismams, prokuratūrai pranešimus apie atvykusius nuteistuosius, mirusius nuteistuosius, ruošia dokumentus apie nuteistojo mirtį;

4.12. siunčia teismams nuteistųjų asmens bylas ir dokumentus dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos bei laisvės atėmimo bausmės sušvelninimo;

4.13. atsako už pažymų apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą nuteistojo paleidimą į laisvę vokų registraciją, saugojimą bei pranešimą nukentėjusiajam;

4.14. ruošia pažymėjimus apie leidimą nuteistajam išvykti trumpalaikei išvykai už pataisos įstaigos teritorijos ribų dėl atostogų suteikimo, ruošti policijos nuovadoms ar policijos komisariatams pranešimų projektus, pagal nuteistojo išvykimo adresus ir pateikti išsiuntimui;

4.15. siekdamas operatyviai gauti tarnyboje reikalingą informaciją apie nuteistuosius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka tikrina informaciją apie teistus asmenis, naudodamasis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų baze, išima teistumų pažymas, pagal kurias tikslina duomenis įskaitos kortelėse bei kompiuterinėse duomenų bazėse, užtikrina informacijos apie asmenį konfidencialumą;

4.16. išduoda susipažinimui nuteistųjų asmens bylas bei daryti prašomas dokumentų kopijas, vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu ,, Dėl susipažinimo su nuteistųjų ir suimtųjų asmens bylų dokumentais taisyklėmis“ daryti įrašus apskaitos žurnale;

4.17. tvarko nuteistųjų kompiuterinę duomenų bazę, vykdo duomenų savalaikio suvedimo ir pateikimo kontrolę;

4.18. esant būtinybei priima naujai atvykusius nuteistuosius nuteistus terminuota laisvės atėmimo bausme, išleisti į laisvę asmenis, atlikusius bausmę ar kitais įstatymu reglamentuotais pagrindais;

4.19. teikia informaciją ir duomenis kitiems padaliniams ir institucijoms pareigybės kompetencijos ribose. Teikia duomenis statistinėms ataskaitoms.

4.20. tikrina, ar teisingai įforminti nuteistųjų priėmimo, konvojavimo, perkėlimo, paleidimo ir kiti dokumentai;

4.21. pataisos namų direktoriaus pavedimu, nagrinėja pataisos namuose bausmę atliekančių nuteistųjų prašymus, pareiškimus, skundus, rengia atsakymus bei teikia jiems konsultacijas pareigybės kompetencijos ribose;

4.22. sutikrina pažymas apie nuteistųjų teisėtą paleidimą iš pataisos namų;

4.23. pagal savo kompetenciją rengia įvairių dokumentų ir raštų projektus, užtikrindamas tinkamą ir teisės aktais pagrįstą reikalingos informacijos suteikimą;

4.24. priima nuteistuosius asmeniniais klausimais, išaiškina nuteistiesiems laisvės atėmimo bausmės terminus, pagal teismų priimtus nuosprendžius ir nutartis;

4.25. vykdo kitus skyriaus viršininko ar pataisos namų vadovybės nurodymus pareigybės kompetencijos ribose.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 18 d. 10:30