Vygantas Kasparavičius

 

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. 2-ojo SVS specialisto pareigybė reikalinga vykdyti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, kontroliuoti apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems metodinę ir praktinę pagalbą vykdant nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą bei pataisos namų apsaugą, rūpintis ryšio priemonių, vaizdo stebėjimo sistemų bei kitų inžinerinių techninių įrenginių būkle ir apskaita, kontroliuoti jų panaudojimą.

 

III. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją.

4.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius teisės aktus.

4.3. Mokėti kaupti, sisteminti informaciją ir ruošti išvadas.

4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

4.5. Turėti teisės aktų nustatyta tvarka gautą leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija.

4.6. Atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

4.7. Atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitiktiems šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo".

4.8. Atitikti sveikatos skilties sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų ministerijos siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas.

 

IV. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas turi vykdyti šias funkcijas:

5.1.    Žinoti kriminogeninę padėtį įstaigoje (režimo pažeidimus, uždraustų daiktų patekimą nuteistiesiems, darbuotojų netarnybinius ryšius su nuteistaisiais ir kt.).

5.2.    Žinoti pataisos namų objektų išdėstymą, požeminius įrenginius ir komunikacijas, vietas, kur yra didžiausia tikimybė nuteistiesiems pabėgti.

5.3.    Skyriaus viršininko pavedimu, išsamiai ir pagal nustatytus terminus atlikti tarnybinius tyrimus.

5.4.    Dalyvauti nuteistųjų skaičiuotėse ir patikrinimuose.

5.5.    Nuolat lankytis nuteistųjų būriuose ir teritorijose, už kuriuos yra paskirtas atsakingu. Pasiūlymus dėl pastebėtų trūkumų šalinimo pateikti 2-ojo SVS viršininkui.

5.6.    Tiksliai ir pagal raštvedybos reikalavimus tvarkyti 2-ojo SVS dokumentaciją.

5.7.    Tikrinti nuteistuosius gyvenamosiose ir darbo vietose, reikalui esanti organizuoti ir atlikti neplanines kratas.

5.8.    Reikalauti, kad nuteistieji laikytųsi dienotvarkės ir nustatytų režimo reikalavimų.

5.9.    Teikti pasiūlymus 2-ojo SVS viršininkui nuteistųjų apsaugos ir priežiūros bei jų izoliacijos klausimais.

5.10.Dalyvauti instruktuojant budinčiųjų pamainų pareigūnus.

5.11.Tikrinti kaip apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos jaunesnieji pareigūnai vykdo tarnybines pareigas. Dalyvauti netikėtuose patikrinimuose.

5.12.Skyriaus viršininko nurodymu dalyvauti nuteistųjų masiniuose renginiuose.

5.13.Dirbti profilaktinį darbą su nuteistaisiais, teikti pasiūlymus dėl taikytinų poveikio priemonių. Padėti spręsti nuteistųjų buitines, socialines ir kitas problemas.

5.14.Esant reikalui, vykti neplaniniu konvojumi.

5.15.Mokyti pareigūnus tinkamai naudotis ryšio priemonėmis ir vaizdo stebėjimo sistemomis, laikantis instrukcijų ir žmonių saugą darbe reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų. Kontroliuoti, ar pareigūnai tinkamai naudojasi minėtomis sistemomis ir priemonėmis.

5.16.Nuolat tikrinti ryšio priemonių, vaizdo stebėjimo sistemų bei kitų inžinerinių techninių įrenginių būklę. Apie pastebėtus gedimus ir trūkumus pranešti skyriaus viršininkui. Imtis priemonių, kad gedimai ir trūkumai būtų kiek įmanoma greičiau pašalinti.

5.17.Teikti pasiūlymus skyriaus viršininkui dėl naujų inžinerinių techninių priemonių įrengimo ar esamų priemonių modernizavimo.

5.18.Teisės aktuose nustatyta tvarka ir atvejais panaudoti specialiąsias priemones ir šaunamąjį ginklą.

5.19.Vykdyti kitus su 2-ojo SVS funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

5.20.Užtikrinti tinkamą vaizdo konferencijų įrangos veikimą. Dalyvauti teismo posėdžiuose, vykstančiuose naudojant vaizdo konferencijų įrangą.

5.21.Nedarbo metu gavęs pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius neramumus, nuteistųjų pabėgimą, kitus ypatingus įvykius nedelsiant atvyksta į įstaigą, siekiant užtikrinti įstaigai numatytų užduočių vykdymą.

 

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus 2-ojo SVS viršininkui.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 18 d. 10:29