Gintautas Pakrosnevičius

 

 

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3.  2-ojo SVS vyriausiojo specialisto apsaugos ir priežiūros veiklai pareigybė reikalinga organizuoti 2-ojo SVS pareigūnų darbą, užtikrinti ginklų, šaudmenų ir specialiųjų priemonių saugojimą ir apskaitą, kontroliuoti jų išdavimą ir priėmimą. Kontroliuoti apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems metodinę ir praktinę pagalbą vykdant nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą. Vadovauti 2-ajam SVS, nesant skyriaus viršininko.

 

III. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4.  Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.           Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje.

4.2.           Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius teisės aktus.

4.3.           Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

4.4.           Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją analizuoti.

4.5.           Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4.6.               Turėti teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija.

4.7.      Atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

4.8.      Atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitiktiems šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo".

4.9.      Atitikti sveikatos skilties sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų ministerijos siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas.

 

IV. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5.   Šias pareigas einantis pareigūnas turi vykdyti šias funkcijas:

5.1.        Vadovauti skyriaus pareigūnams, jų mokymui, aprūpinti juos specialiosiomis ir ryšio priemonėmis.

5.2.  Žinoti pataisos namų kriminogeninę būklę, apie jos pokyčius laiku pranešti skyriaus viršininkui arba direktoriaus pavaduotojui.

5.3.  Žinoti apsaugos ir priežiūros postų išdėstymą, tikrinti pareigūnų tarnybą postuose.

5.4.        Žinoti įstaigos objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą.

5.5.        Nuolat analizuoti pareigūnų tarnybos darbo rezultatus.

5.6.  Kiekvieną dieną pranešti skyriaus viršininkui arba direktoriaus pavaduotojui apie nuteistųjų elgesį, pareigūnų darbo rezultatus, siūlyti konkrečias apsaugos ir priežiūros organizavimo priemones (priežiūros pareigūnų pamainos sudėtį, įstaigos objektų priežiūros sustiprinimą, įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių kontrolę ir kitais klausimais).

5.7.  Tvarkyti paimtų mobiliojo ryšio telefonų, mobiliojo interneto modemų ir SIM kortelių apskaitą.

5.8.  Analizuoti nuteistųjų tarpusavio santykius ir imtis priemonių konfliktinių situacijų likvidavimui.

5.9.        Kartu su skyriaus viršininku rengti skyriaus pareigybių ir nuostatų projektus.

5.10.   Ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę asmeniškai apžiūrėti gyvenančiosios, gamybinės ir uždarosios zonų teritorijas, apsaugos ir priežiūros inžinerinius - techninius įrenginius. Pasiūlymus, kaip pašalinti pastebėtus trūkumus, pateikti skyriaus viršininkui.

5.11.           Kiekvieną darbo dieną dalyvauti apsaugos ir priežiūros pareigūnų budinčiosios pamainos instruktavime, kontroliuoti specialiųjų priemonių ir ginkluotės išdavimą (priėmimą), tikrinti pareigūnų tarnybinių pareigų vykdymą budėjimo metu.

5.12.           Dalyvauti nuteistųjų skaičiuotėse ir patikrinimuose.

5.13.           Imtis priemonių, kad nuteistiesiems nepatektų draudžiamų turėti daiktų.

5.14.           Kompetencijos ribose nagrinėti nuteistųjų prašymus, pareiškimus ir skundus.

5.15.           Skyriaus viršininko pavedimu, išsamiai ir pagal nustatytus terminus atlikti tarnybinius tyrimus.

5.16.           Ruošti medžiagas drausmės komisijai.

5.17.   Reikalauti, kad nuteistieji laikytųsi dienotvarkės ir nustatytų režimo reikalavimų.

5.18.   Teikti pasiūlymus 2-ojo SVS viršininkui nuteistųjų apsaugos ir priežiūros bei jų izoliacijos klausimais.

5.19.           Tikrinti kaip apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnai vykdo tarnybines pareigas. Dalyvauti netikėtuose patikrinimuose.

5.20.           Esant reikalui, vykti neplaniniu konvojumi.

5.21.           Skyriaus viršininko nurodymu dalyvauti kituose masiniuose renginiuose ir priemonėse.

5.22.           Kartu su skyriaus viršininku planuoti 2-ojo SVS darbą, organizuoti ir kontroliuoti darbo plane numatytų priemonių vykdymą.

5.23.           Nušalinti nuo darbo 2-ojo SVS pareigūnus, grubiai pažeidusius drausmę, ar dėl kitų priežasčių negalinčius vykdyti savo pareigų. Apie tai pranešti skyriaus viršininkui.

5.24.           Tarpininkauti dėl pavaldžių pareigūnų paskatinimo ar nubaudimo, teikti pasiūlymus parenkant ir komplektuojant Apsaugos ir priežiūros skyriaus personalą.

5.25.   Atlikti profilaktinį darbą su nuteistaisiais, teikti pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl taikytinų poveikio priemonių.

5.26.   Kompetencijos ribose dalyvauti komisijų veikloje, metinėse inventorizacijose.

5.27.   Skirti užduotis 2-ojo SVS pareigūnams ir kontroliuoti jų vykdymą.

5.28.   Užtikrinti tinkamą 2-ojo SVS dokumentacijos, vedamų nomenklatūrinių bylų tvarkymą, kaupimą ir saugojimą, skyriaus darbo planų ir ataskaitų pateikimą pagal nustatytus terminus.

5.29.   Neatvykus į tarnybą (ligos ar kt. atveju) apie tai informuoti savo skyriaus viršininką.

5.30.   Pasikeitus telefono numeriui ar gyvenamajai vietai apie tai informuoti skyriaus viršininką ir Veiklos organizavimo skyrių.

5.31.   Vykdyti kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus 2-ojo SVS viršininkui.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 18 d. 10:28