Jūratė Kavaliauskienė

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įskaitos skyriaus darbą, taip pat su dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimais;

3.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

3.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel ir Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1.   Nuteistųjų įskaitos ir kontrolės informacinėje sistemoje “Įskaita”, nuteistųjų susirašinėjimo apskaitos kortelėse registruoja nuteistųjų siunčiamus ir gaunamus laiškus.

4.2.   Reikalauja iš nuteistųjų, kad siunčiami laiškai būtų tvarkingi, teisingai užrašytas adresas, nurodytas tikslus siuntėjas, ant laiško užklijuoti nauji pašto ženklai.

4.3.   Užregistruotus siunčiamus laiškus per tris darbo dienas pateikia išsiuntimui.

4.4.   Nuteistiesiems atsiųstus neregistruotus laiškus patikrina turimomis priemonėmis. Kilus įtarimui, kad laiške gali būti daiktų ir reikmenų, kurių negali turėti nuteistieji, ar į laiškų sąvoką nepatenkančių daiktų, apie tai surašo pažymą ir laiškus grąžina paštui. Patikrintus laiškus registruoja nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas perduoda 2-ojo Resocializacijos skyriaus specialistams.

4.5.   Nuteistiesiems atsiųstus registruotus laiškus papildomai užregistruoja nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas įteikia adresatui. Įteikiant laišką jį atplėšia nuteistojo akivaizdoje ir patikrina jo turinį neskaitant laiško. Apie registruoto laiško įteikimą nustatyta tvarka duoda pasirašyti adresatui.

4.6.   Apie laiškuose aptiktus pašalinius daiktus ir reikmenis informuoja 2-ojo SVS viršininką, laiškus su pašaliniais daiktais ir reikmenimis kartu su dokumentine medžiaga perduoda 2-ojo SVS vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai).

4.7.   Nuteistajam išvykus iš pataisos namų jo vardu gautus laiškus per tris darbo dienas persiunčią į įstaigą, į kurią išvykęs nuteistasis.

4.8.   Paleistų iš pataisos namų ar mirusių nuteistųjų vardu gautus laiškus, bei tais atvejais, kai nuteistieji atsisako priimti laišką, ne vėliau kaip per tris darbo dienas persiunčia adresatui arba grąžina siuntėjui. Kitais atvejais laiškus įdeda į nuteistojo asmens bylą.

4.9.   2-ojo SVS viršininko nurodymu teikia informaciją apie nuteistųjų siunčiamus ir gaunamus laiškus.

4.10.   Iš 2-ojo Resocializacijos skyriaus specialistų pasirašytinai priima nuteistųjų pateiktus išsiųsti rašytinius pasiūlymus, prašymus (pareiškimus) peticijas ir skundus. Vedą jų apskaitą. Nustatyta tvarka laiškus pateikia išsiuntimui.

4.11.   Išrašo vienkartinius leidimus įeiti ar įvažiuoti į įstaigos teritoriją, Nustatyta tvarka veda išduotų vienkartinių leidimų apskaitą.

4.12.   Tvarko 2-ojo SVS bylas pagal dokumentacijos planą, nustatytais terminais perduoda bylas į įstaigos archyvą.

4.13.   Vykdo kitus skyriaus viršininko ar pataisos namų vadovybės nurodymus pareigybės kompetencijos ribose.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 18 d. 10:31