Vilma Andriuškevičienė

 

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

5.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus susijusius su darbine veikla, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

5.3. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą;

5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. tvarko gautus bendruosius (neįslaptintus) dokumentus: registruoja, perduoda Kybartų pataisos namų direktoriui rezoliucijai, perduoda vykdytojams, užtikrindamas šių dokumentų įtraukimą į Kybartų pataisos namų gautų dokumentų apskaitą, o prireikus – operatyvų informacijos apie juos valdymą;

6.2. dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) priemonėmis tvarko gautus iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kitų institucijų ir įstaigų teisės aktus: registruoja, perduoda Kybartų pataisos namų direktoriui rezoliucijai, užtikrindamas gautų teisės aktų įtraukimą į Kybartų pataisos namų dokumentų apskaitą, o prireikus – operatyvų informacijos apie juos valdymą, teikia vadovybei, supažindina vykdytojus, seka jų pakeitimus, papildymus, negaliojimus, pažymi tai atitinkamuose dokumentų registruose;

6.3. priima iš pašto kurjerio neslaptą korespondenciją, priima ir perduoda informaciją faksu.

6.4. DVS priemonėmis tvarko gautus piliečių (išskyrus nuteistųjų) prašymus, skundus: registruoja, perduoda Kybartų pataisos namų direktoriui rezoliucijai, perduoda vykdytojams, užtikrindamas šių dokumentų įtraukimą į Kybartų pataisos namų dokumentų apskaitą, o prireikus – operatyvų informacijos apie juos valdymą;

6.5. rengia ir piliečiams (išskyrus nuteistuosius) išsiunčia skundų ar prašymų (asmens pageidavimu) priėmimo faktą patvirtinančius dokumentus, užtikrindamas asmenų teisę gauti patvirtinimą apie jų rašytų dokumentų priėmimą Kybartų pataisos namuose bei tinkamą Viešojo administravimo įstatymo ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių nuostatų įgyvendinimą;

6.6. sudaro ir tvarko gautų dokumentų, jų registrų bylas, kad būtų išsaugoti veiklos įrodymai ir apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės;

6.7. siekdamas užtikrinti, kad tinkamai būtų įgyvendinamos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių nuostatos, orientuoja asmenis, kurie telefonu kreipiasi į Kybartų pataisos namus, kad operatyviai ir kvalifikuotai būtų išspręstas jo keliamas klausimas. Prireikus nurodo Kybartų pataisos namų darbuotojų, į kuriuos jie turėtų kreiptis, pareigas, vardus ir pavardes, tarnybinių telefonų numerius;

6.8. siekdamas padėti Kybartų pataisos namų direktoriui darbo organizavimo klausimais, primena direktoriui numatytus darbus, rengiamus posėdžius, pasitarimus, susitikimus, reguliuoja Kybartų pataisos namų darbuotojų ir kitų asmenų priėmimą pas direktorių. Atsiradus nenumatytų aplinkybių ir pasikeitus suderintam priėmimo laikui, apie tai iš anksto įspėja asmenis;

6.9. Kybartų pataisos namų direktoriaus pavedimu informuoja reikalingus Kybartų pataisos namų darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius ir pan., jų laiką, teikia kitą reikalingą informaciją; iškviečia reikalingus darbuotojus pas Kybartų pataisos namų direktorių, siekdamas tinkamai organizuoti planuojamus renginius ir direktoriaus pavedimų įvykdymą;

6.10. siekdamas, kad skyriuje esantys antspaudai ir spaudai būtų saugomi ir naudojami teisės aktų nustatyta tvarka, saugo ir naudoja juos pagal paskirtį;

6.11. dalyvauja darbo grupių bei komisijų, į kurių sudėtį yra įtraukta įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;

6.12. parengia reikimas bylas pridavimui į įstaigos archyvą; 

6.13. padeda organizuoti Kybartų pataisos namų renginius, svečių priėmimus ir pan., užtikrindamas tarnybinio protokolo reikalavimų laikymąsi;

6.14. raštvedžiui gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jų ligos, atostogų ar komandiruotės atveju) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;

6.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Kybartų pataisos namų direktoriaus ar jo pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas skyriaus veiklos administravimas, ir skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 18 d. 10:13