Kristina Smolskienė

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo srityje;

1.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

1.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;      

1.5. žinoti žmogiškųjų išteklių vadybos, personalo administravimo ir darbo organizavimo principų pagrindus.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. organizuoja bei vadovauja įstaigos Personalo skyriaus veiklai, užtikrina šiam skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą;

2.2. analizuoja įstaigos personalo valdymo problemas, laiku ir objektyviai informuoti įstaigos direktorių apie personalo būklę;

2.3. kontroliuoti kaip pareigūnai laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų;

2.4. pagal savo kompetenciją pasirašo informacinius dokumentus, priima sprendimus;

2.5. organizuoja pareigūnų mokymą (įvadinį, kvalifikacijos kėlimo ir kt.), sudaro mokymo planus;

2.6. bendradarbiauja su M. Riomerio universitetu, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centru, kitomis mokymo įstaigomis, darbo biržomis užtikrinant įstaigai reikalingų specialistų parinkimą, mokymą, kvalifikacijos kėlimą ar perkvalifikavimą;

2.7. rengia ir teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų mokymo analizę;

2.8. kontroliuoja ir užtikrina, kad naujai priimami tarnybai įstaigoje pareigūnai atitiktų formalius reikalavimus, nustatytus Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Statute ir atitinkamame pareigybės aprašyme;

2.9. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja kvalifikacinių kategorijų suteikimą įstaigos pareigūnams bei jų atestaciją;

2.10. dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;

2.11. kontroliuoja specialaus tikrinimo metu gaunamą informaciją iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų bazės apie asmenis priimamus į tarnybą, Marijampolės pataisos namuose, užtikrindamas informacijos apie asmenis konfidencialumą;

2.12. tvarko valstybės tarnautojų registrą;

2.13. rengia įstaigos dokumentus ir teisės aktus personalo valdymo klausimais;

2.14. vertina ir analizuoja pateiktus struktūrinių padalinių vadovų parengtus darbuotojų pareigybių aprašymų, jų pakeitimų ir papildymų projektus, užtikrindamas Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;

2.15. palaiko ryšius su kitomis Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžiomis įstaigomis;

2.16. teikia pasiūlymus pataisos namų direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui atsakingam už administracijos reikalus personalo valdymo klausimais;

2.17. rengia vadovaujamo skyriaus nuostatus ir pareigybių aprašymus;

2.18. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;

2.19. Vykdo kituspataisos namų direktoriaus ir pavaduotojo, atsakingo už administracijos reikalus, su įstaigos ar Personalo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 2 d. 16:19